§ 11. - Informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.115 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 2017 r.
§  11. 
1. 
Zdolność psychiczną kandydata ustala za pomocą testu psychologicznego osoba posiadająca tytuł magistra psychologii.
2. 
Do przeprowadzenia testu psychologicznego stosuje się odpowiednio § 8 ust. 2-5.
3. 
Z testu psychologicznego kandydat może uzyskać następujący wynik:
1)
powyżej przeciętnej;
2)
przeciętny;
3)
poniżej przeciętnej.
4. 
W przypadku gdy w poprzednim postępowaniu kandydat uzyskał z testu psychologicznego wynik co najmniej przeciętny, kandydat nie przystępuje do testu, a wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania w okresie roku od dnia przeprowadzenia testu.