Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.548 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Art.  9.  [Wykaz umów]
1.  Wykaz umów zawiera następujące dane:
1) numer rezerwacji lub umowy;
2) termin zawarcia umowy;
3) termin imprezy turystycznej lub wykonania usługi w ramach powiązanych usług turystycznych;
4) liczbę podróżnych objętych umową;
5) łączną cenę usług objętych umową;
6) miejsce lub trasę wykonania umowy;
7) rodzaj środka transportu, jeśli przewóz jest objęty umową;
8) terminy i wysokość faktycznie dokonanych przedpłat;
9) termin i wysokość zwrotu wpłat podróżnemu, jeśli zwrot został dokonany.
2.  Marszałek województwa i minister właściwy do spraw turystyki, w trybie kontroli, mają prawo dostępu do danych zawartych w wykazie umów.
3.  Na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego udostępnia się dane zawarte w wykazie umów. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w wykazie umów, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.