Ilość materiału siewnego niezbędna do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz terminy jego dostarczenia. - Dz.U.2004.60.568 - OpenLEX

Ilość materiału siewnego niezbędna do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz terminy jego dostarczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.60.568

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie ilości materiału siewnego niezbędnej do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz terminów jego dostarczenia

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300) zarządza się, co następuje:
Ilość materiału siewnego niezbędną do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz terminy, w jakich materiał ten należy dostarczyć do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

ZAŁĄCZNIK

ILOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO NIEZBĘDNA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA ODRĘBNOŚCI, WYRÓWNANIA I TRWAŁOŚCI ORAZ TERMINY, W JAKICH MATERIAŁ TEN NALEŻY DOSTARCZYĆ DO CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Tabela 1

Rośliny rolnicze, warzywne, ozdobne oraz drzewa i krzewy

Lp.RoślinaMateriał siewny1),2)Termin dostarczenia dzień/miesiąc
rodzajjednostka miaryilość w roku/sezonie wegetacyjnym
pierwszymw razie potrzeby w drugim i dalszychpróba kontrolna lub próba do odnowienia wzorca
12345678
ROŚLINY ROLNICZE
Rośliny zbożowe
1Gryka (Fagopyrum esculentum Moench)nasionakg5551.03
2Jęczmień (Hordeum vulgare L.)
a) odmiany ozimenasionakg661631.08
kłosyszt.300300
komponenty mieszańcanasionakg333
kłosyszt.300300
b) odmiany jarenasionakg66141.03
kłosyszt.200200
komponenty mieszańcanasionakg333
kłosyszt.200200
3Kukurydza (Zea mays L.)nasionaszt.2.5002.5005.00031.03
komponenty mieszańcanasionaszt.1.5001.5003.000
4Mozga kanaryjska (Kanar) (Phalaris canariensis L.)nasionakg55510.02
5Owies (Avena sativa L.)nasionakg66141.03
wiechyszt.200200
6Proso (Panicum miliaceum L.)nasionakg5551.03
7Pszenica orkisz (Triticum spelta L.)
a) odmiany ozimenasionakg88205.09
kłosyszt.300300
b) odmiany jarenasionakg88161.03
kłosyszt.200200
8Pszenica twarda (Triticum durum Desf.)
a) odmiany ozimenasionakg88205.09
kłosyszt.300300
b) odmiany jarenasionakg88161.03
kłosyszt.200200
9Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)
a) odmiany ozimenasionakg66205.09
kłosyszt.300300
komponenty mieszańcanasionakg333
kłosyszt.300300
b) odmiany jarenasionakg66161.03
kłosyszt.200200
komponenty mieszańcanasionakg333
kłosyszt.200200
10Pszenżyto (x Triticosecale Wittm.)
a) odmiany ozimenasionakg66205.09
kłosyszt.300300
b) odmiany jarenasionakg66161.03
kłosyszt.200200
11Żyto (Secale cereale L.)
a) odmiany ozimenasionakg88165.09
komponenty mieszańcanasionakg222
b) odmiany jarenasionakg88161.03
komponenty mieszańcanasionakg222
Rośliny oleiste i włókniste
12Gorczyca biała (Sinapis alba L.)nasionakg22615.02
13Gorczyca czarna (Brassica nigra (L.) Koch)nasionakg22615.02
14Gorczyca sarepska (Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson.)nasionakg22615.02
15Kminek zwyczajny (Carum carvi L.)nasionag3003005001.03
16Konopie (Cannabis sativa L.)nasionakg33515.02
17Krokosz barwierski (Carthamus tinctoriusL.)nasionakg4461.03
18Len oleisty (Linum usitatissimum L.); (Linum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex. Ell.) Kulpa et Danert)nasionakg22515.02
19Len włóknisty (Linum usitatissimum L); (Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum)nasionakg33715.02
20Mak (Papaver somniferum L.)nasionakg22615.02
21Rzepak (Brassica napus L.(partim)
a) odmiany ozimenasionakg0.80.8210.08
komponenty mieszańca zapylacz mieszańca męskosterylnegonasionakg0.40.4210.08
c) odmiany jarenasionakg0.80.821.03
komponenty mieszańca zapylacz mieszańca męskosterylnegonasionakg0.40.421.03
22Rzepik (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs)
a) odmiany ozimenasionakg1121.08
b) odmiany jarenasionakg1121.08
23Słonecznik (Helianthus annuus L.)nasionakg33515.02
komponenty mieszańcanasionakg113
24Soja (Glycinemax(L.) Merrill)nasionakg10101215.02
Rośliny pastewne
25Bobik (Vicia faba L.(partim)nasionakg1010205.03
26Groch siewny (Pisum sativum L. (partim)nasionakg88165.03
27Łubin biały (Lupinus albus L.)nasionakg66125.03
rośliny ze strąkamiszt.5050
28Łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.)nasionakg66105.03
rośliny ze strąkamiszt.5050
29Łubin żółty (Lupinus luteus L.)nasionakg66105.03
rośliny ze strąkamiszt.5050
30Wyka kosmata (Vicia villosaRoth)nasionakg33515.08
31Wyka siewna (Vicia sativa L.)nasionakg3355.03
rośliny ze strąkamiszt.100100
32Esparceta siewna (Onobrychis viciifolia Scop.)nasionakg111.51.03
33Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.)nasionakg1121.03
34Koniczyna biała (Trifolium repens L.)nasionakg0.50.511.03
35Koniczyna łąkowa (czerwona) (Trifolium pratense L.)nasionakg0.750.7511.03
36Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) (Trifolium incarnatum L.)nasionakg1.751.7521.08
37Koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.)nasionakg1.51.5210.02
38Koniczyna białoróżowa (szwedzka) (Trifolium hybridum L.)nasionakg0.50.511.03
39Lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.)nasionakg0.50.5110.02
40Lucerna mieszańcowa (Medicago x varia T. Martyn)nasionakg11210.02
41Lucerna siewna (Medicago sativa L.)nasionakg11210.02
42Festulolium (x Festulolium)nasionakg1.751.7521.03
43Konietlica łąkowa (Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.)nasionakg1.751.75210.02
44Kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.)nasionakg1.751.7521.03
45Kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Hudson)nasionakg0.750.7511.03
46Kostrzewa owcza (Festuca ovina L.)nasionakg0.750.7511.03
47Kostrzewa różnolistna (Festuca heterophylla Lam.)nasionakg0.750.7511.03
48Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea Schreber)nasionakg0.750.7511.03
49Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.)nasionakg0.750.7511.03
50Mietlica biaława (Agrostis gigantheaRoth)nasionakg0.50.50.751.03
51Mietlica pospolita (Agrostis capillaris L.)nasionakg0.50.50.751.03
52Mietlica psia (Agrostis canina L.)nasionakg0.50.50.751.03
53Mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera L.)nasionakg0.50.50.751.03
54Mozga trzcinowata (Phalaris arundinaceaL.)nasionakg2231.03
55Nostrzyk biały (Melilotus albus Medik.)nasionakg0.50.5115.02
56Rajgras wyniosły (francuski) (Arrhenatherum elatius (L.)P. Beauv. ,ex J.S. etK.B. Presl)nasionakg0.750.7511.03
57Seradela (Ornithopus sativus Brot.)nasionakg2231.03
58Stokłosa bezostna (Bromus inermis Leyss.)nasionakg2221.03
59Stokłosa uniolowata (Bromus catharticus Vahl)nasionakg2.52.52.510.02
60Śmiałek darniowy (Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.)nasionakg1.751.7521.03
61Tymotka kolankowata (Phleum bertolonii DC.)nasionakg1.751.7521.03
62Tymotka łąkowa (Phleum pratense L.)nasionakg1.751.7521.03
63Wiechlina zwyczajna (szorstka) (Poa trivialis L.)nasionakg1.51.521.03
64Wiechlina błotna (Poa palustris L.)nasionakg1.751.7521.03
65Wiechlina gajowa (Poa nemoralis L.)nasionakg1.751.7521.03
66Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)nasionakg1.751.7521.03
67Wiechlina roczna (Poa annua L.)nasionakg1.751.7521.03
68Wiechlina spłaszczona (Poa compressa L.)nasionakg1.751.7521.03
69Wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis L.)nasionakg1.751.75210.02
70Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) (Lolium x boucheanum Kunth)nasionakg0.750.7511.03
71Życica trwała (rajgras angielski) (Lolium perenne L.)nasionakg0.750.7511.03
72Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski) (Lolium multiflorum Lam.)nasionakg1.751.7521.03
73Życica wielokwiatowa westerwoldzka (rajgras holenderski) (Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicumWittm.)nasionakg1.751.7511.03
74Brukiew pastewna (Brassica napus L. var. napobrassica(L.) Rchb.)nasionakg0.30.30.51.03
75Facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia Benth.)nasionakg0.50.511.03
76Kapusta pastewna (Brassica oleracea L. convar. acephala(DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.)nasionakg0.50.511.03
77Marchew pastewna (Daucus carota L. ssp. sativus(Hoffm.) Schübl. etG. Martens)nasionakg0.30.30.51.03
78Rzepa pastewna (Brassica rapa L. emend. Metzg. ssp. rapa)nasionakg0.30.30.51.03
79Rzodkiew oleista (Raphanus sativus L. var. oleiformisPers.)nasionakg22515.02
Burak i ziemniak
80Burak cukrowy (Beta vulgaris L.); (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissimaDöll)nasiona otoczkowanejednostka siewna0.30.30.310.03
81Burak pastewny (Beta vulgaris L.); (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC.)
a) odmiany wielonasiennenasionakg11110.03
b) odmiany jednonasiennenasiona otoczkowanejednostka siewna0.30.30.310.03
82Ziemniak (Solanum tuberosum L.)
a) do wysadzenia
- bardzo wczesne i wczesnesadzeniakiszt.15015015030.11
- średniowczesne, średniopóźne

i późne

sadzeniakiszt.15015015025.03
b) na kiełki świetlnebulwyszt.202030.11
Rośliny przemysłowe specjalne
83Chmiel (Humulus lupulus L.)sadzonkiszt.5050501.10
84Machorka (Nicotiana rustica L.)nasionag2221.03
85Tytoń szlachetny (Nicotiana tabacum L.)nasionag2221.03
Różne rośliny rolnicze
86Szarłat krwisty (Amaranthus cruentus L.)nasionakg1.51.521.03
87Malwa pensylwańska (Sida nasionag1001001201.03
hermaphrodita Rusby)sadzonkiszt.10010010031.03
Rośliny lekarskie i przyprawowe
88Bazylia ogrodowa (Ocimum basilicum L.)nasionag1001001501.03
89Bieluń indiański (Datura innoxia Mill.)nasionag1001001501.03
90Czarnuszka siewna (Nigella sativa L.)nasionag1001001501.03
91Cząber ogrodowy (Satureja hortensis L.)nasionag70701001.03
92Drapacz lekarski (Cnicus benedictus L.)nasionag5005007001.03
93Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.)nasionag5050701.03
94Glistnik jaskólcze ziele (Chelidonium majus L.)nasionag70701001.03
95Jasnota biała (Lamium album L.)nasionag1001001501.03
96Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea (L.) Moench)nasionag3003005001.03
97Kolendra siewna (Coriandrum sativum L.)nasionag3003005001.03
98Koper włoski (Foeniculum vulgare Mill. ssp. Piperitum (Ucria)Cout.)nasionag3003005001.03
99Kozłek lekarski (Valeriana officinalis L.)nasionag1001001501.08
100Krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.)nasionag5050701.03
101Lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale W.D.J.Koch)nasionag2002003001.03
102Majeranek ogrodowy (Origanum majorana L.)nasionag5050801.03
103Malwa czarna (prawoślaz wysoki) (Althaea rosea L. var.nigra hort.)nasionag1001001201.03
104Melisa lekarska (Melissa officinalis L.)nasionag1001001201.03
105Mięta pieprzowa (Mentha x piperita L.)nasionaszt.1501501501.03
106Nagietek lekarski (Calendula officinalis L.)nasionag3003003001.03
107Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea L.)nasionag5050801.03
108Naparstnica wełnista (Digitalis lanata Ehrh.)nasionag1001001201.03
109Ostropest plamisty (Silybum marianum (L.) Gaertn.)nasionag5005007001.03
110Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna L.)nasionag1001001501.03
111Rumianek pospolity (Chamomilla recutita (L.) Rauschert)nasionag50507015.09
112Rumianek rzymski (Chamomilla nobile (L.) All.)nasionag5050701.03
113Rzewień chiński (Rheum palmatum L. ssp. palmatum)nasionag3003003201.03
114Siwiec żółty (Glaucium flavum Crantz)nasionag1001001201.03
115Szałwia lekarska (Salvia officinalis L.)nasionag3003005001.03
116Tymianek pospolity (Thymus vulgaris L.)nasionag70701001.03
117Wiesiołek (Oenothera L.)nasionag1001001201.03
ROŚLINY WARZYWNE
118Bób (Vicia faba L.(partim)
a) odmiany o MTN ≤ 800 gnasionakg5551.03
b) odmiany o MTN > 800 gnasionakg8881.03
119Brokuł (Brassica oleracea L. convar. botrytis(L.) Alef. var. cymosaDuch.)nasionag100100100*
120Burak ćwikłowy (Beta vulgaris L. var. conditivaAlef.)nasionakg1.61.621.03
121Burak liściowy (Beta vulgaris L. var. vulgaris)nasionakg1.61.621.03
122Cebula zwyczajna (Allium cepa L.)nasionag300300300
a) odmiany jare1.03
b) odmiany zimujące31.07
123Cebula siedmiolatka (Czosnek dęty) (Allium fistulosum L.)cebuleg3003003001.03
124Chrzan (Armoracia rusticana Pn. Gaertn. B.Mey et Schreb.)sadzonkiszt.1001001001.03
125Cykoria (Cichorium intybus L. partim)nasionag50505031.01
126Cykoria korzeniowa (Cichorium intybus L. partim)nasionag3003005001.03
127Czosnek pospolity (Allium sativum L.)ząbkiszt.400400400
a) odmiany ozime30.09
b) odmiany jare1.03
128Dynia olbrzymia (Cucurbita maxima Duch.)nasionaszt.2.0002.0002.00015.02
129Dynia zwyczajna (Cucurbita pepo L.)nasionaszt.2.0002.0002.00015.02
130Endywia (Cichorium endivia L.)nasionag10010010031.01
131Fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus L.)nasionakg771031.03
132Fasola zwykła (Phaseolus vulgaris L.)
a) odmiany o MTN ≤ 400 gnasionakg33431.03
b) odmiany o MTN > 400 gnasionakg55631.03
133Groch siewny łuskowy i cukrowy (Pisum sativum L.(partim)nasionakg88121.03
134Jarmuż (Brassica oleracea L. convar. acephala(DC.) Alef. var. sabellica L.)nasionag808080*
135Kalafior (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.)nasionag808080*
136Kalarepa (Brassica oleracea L. convar. acephala(DC.) Alef. var. gongylodes L.)nasionag1401401401.02
137Kapusta brukselska (Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.)nasiona

sadzonki

g

szt.

80

120

80

120

80*
138Kapusta głowiasta biała (Brassicanasionag808080*
oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.)sadzonkiszt.120120
139Kapusta głowiasta czerwona (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC) nasiona

sadzonki

g

szt.

80

120

80

120

80*
140Kapusta pekińska (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.)nasionag808080*
141Kapusta włoska (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.)nasiona

sadzonki

g

szt.

80

120

80

120

80*
142Karczoch hiszpański (Kard) (Cynara cardunculus L.)sadzonkiszt.60606031.03
143Karczoch zwyczajny (Cynara scolymus L.)sadzonkiszt.60606031.03
144Kawon (Arbuz) (Citrullus lanatus(Thunb.) Matsum. etNakai)nasionaszt.2.4002.4002.40015.02
145Koper ogrodowy (Anethum graveolens L.)nasionag1001001001.03
146Koper włoski (fenkuł) (Foeniculum vulgare Miller)nasionag2002002001.03
147Kukurydza cukrowa (Zea mays L. convar. saccharata Koern.)nasionaszt.3.0003.0006.00031.03
148Kukurydza pękająca (Zea mays L. convar. microspermaKoern.)nasionaszt.3.0003.0006.00031.03
149Marchew jadalna (Daucus carota L.)nasionag4004004001.03
150Melon (Cucumis melo L.)nasionaszt.2.4002.4002.40015.02
151Miechunka pomidorowa (Physalis ixocarpa Brot.ex Hornem.)nasionag1515151.03
152Oberżyna (Solanum melongena L.)nasionag66631.12
153Ogórek (Cucumis sativus L.)
a) odmiany uprawiane w gruncienasionag20020040031.03
b) odmiany uprawiane pod osłonami

ogrzewanymi

nasionaszt.30030030031.12
c) odmiany uprawiane pod osłonami

nieogrzewanymi

nasionaszt.30030030031.01
154Papryka (Capsicum annuum L.)
a) odmiany uprawiane w gruncienasionag2020201.03
b) odmiany uprawiane pod osłonami

ogrzewanymi

nasionag66631.12
c) odmiany uprawiane pod osłonami

nieogrzewanymi

nasionag66631.01
155Pasternak (Pastinaca sativa L.)nasionag2002002001.03
156Pietruszka zwyczajna (Petroselinum crispumMiller Nyman exA.W. Hill)nasionag4004004001.03
157Pomidor (Lycopersicon lycopersicum L. Karsten exFarw.)
a) odmiany uprawiane w gruncienasionag2020201.03
sadzonkiszt.100100
b) odmiany uprawiane pod osłonaminasionag44415.12
ogrzewanymisadzonkiszt.5050
c) odmiany uprawiane pod osłonaminasionag44431.01
nieogrzewanymisadzonkiszt.5050
158Por (Allium porrum L.)nasionag80808015.02
sadzonkiszt.150150
159Rabarbar (Rheum rhaponticum L.)karpyszt.24242430.09
160Roszponka warzywna (Valerianella locusta (L.) Laterrade)nasionag10101031.01
161Rzepa jadalna (Brassica rapa L. var. rapa)nasionag2002002001.03
162Rzodkiew, rzodkiewka (Raphanus sativus L.)
a) odmiany uprawiane w gruncienasionag6006006001.03
b) odmiany uprawiane pod osłonaminasionag40040040031.01
163Sałata łodygowa (szparagowa) (Lactuca sativa L. var. angustana hort. exL.H. Bailey)nasionag10101031.01
164Sałata rzymska (Lactuca sativa L. var. longifoliaLam.)nasionag10101031.01
165Sałata liściowa (Lactuca sativa L. var. crispa L.)
a) odmiany uprawiane w gruncienasionag12121231.01
b) odmiany uprawiane pod osłonami

ogrzewanymi

nasionag10101015.09
c) odmiany uprawiane pod osłonami

nieogrzewanymi

nasionag10101031.01
166Sałata głowiasta (Lactuca sativa L. var. capitata L.)(odmiany masłowe i kruche)
a) odmiany uprawiane w gruncienasionag12121231.01
b) odmiany uprawiane pod osłonami

ogrzewanymi

nasionag10101015.09
c) odmiany uprawiane pod osłonami

nieogrzewanymi

nasionag10101031.01
167Seler zwyczajny (Apium graveolens L.)nasionag20204015.02
168Skorzonera (Wężymord) (Scorzonera hispanica L.)nasionag4004004001.03
169Szalotka (Cebula szalotka) (Allium ascalonicum L.)cebuleszt.4004004001.03
170Szparag (Asparagus officinalis L.)karpyszt.10010010031.03
171Szczaw (Rumex acetosa L.)nasionag40040040031.01
172Szczypiorek (Allium schoenoprassum L.)nasionag2020201.03
173Szpinak (Spinacia oleracea L.)nasionakg1.61.61.631.01
174Trybuła ogrodowa (Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.)nasionag1001001001.03
ROŚLINY OZDOBNE
175Aksamitka rozpierzchła (Tagetes nasionag44415.03
patula L.)ukorzenione sadzonkiszt.30303031.03
176Aksamitka wąskolistna (Tagetes tenuifolia Cav.)nasionag22215.03
177Aksamitka wyniosła (Tagetes nasionag44415.03
erecta L.)ukorzenione sadzonkiszt.30303031.03
178Alstremeria (Alstroemeria L.)
a) odmiany uprawiane pod osłonamiukorzenione sadzonkiszt.10101010.05
b) odmiany uprawiane w gruncie

(byliny)

ukorzenione sadzonkiszt.20202031.08
179Aster chiński (Callistephus chinensis (L.) Nees)nasionag44415.03
180Anturium (AnthuriumSchott)młode rośliny z rozmnożenia wegetatywnego, z co najmniej jednym pąkiem kwiatowym doniczkowe jw.-cięteszt.

szt.

10

8

10

8

10

8

30.04

30.04

181Argyrantema krzewiasta (Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.)ukorzenione sadzonkiszt.24242431.03
182Asteriskus (AsteriscusMill.)ukorzenione sadzonkiszt.24242431.03
183Barwinek (Vinca L.)ukorzenione sadzonkiszt.40404031.08
184Begonia bulwiasta (Begonia x tuberhybridaVoss)nasionag0.050.050.0515.12
185Begonia stale kwitnąca (Begonia x semperflorens -cultorum hort.)nasionag0.020.020.0231.12
186Begonia zimowa (Begonia x hiemalis Fotsch)ukorzenione sadzonki z pędów wierzchołkowychszt.20202030.04
187Begonia - inne rozmnażane wegetatywnie (Begonia L.)ukorzenione sadzonkiszt.20202030.04
188Brachyskome (BrachyscomeCass.)ukorzenione sadzonkiszt.24242431.03
189Bratek ogrodowy (Viola x wittrockiana Gams)nasionag44431.05
190Cantedeskia (ZantedeschiaSpreng)kłącza, dwuletnieszt.
a) Cantedeskia mieszańcowa20202015.03
b) Cantedeskia etiopska20202031.07
191Celozja (Celosia L.)nasiona ukorzenione sadzonkig

szt.

2

40

2

40

2

40

15.03

31.03

192Chryzantema wielkokwiatowa (Dendranthema x grandiflorum (Ramat.) Kitamura)
a) odmiany uprawiane tradycyjnie

na kwiat cięty

ukorzenione sadzonkiszt.40404020.06
b) odmiany w uprawie sterowanej,

na kwiat cięty

ukorzenione sadzonkiszt.40404010.07
c) odmiany doniczkowe w uprawie

sterowanej

ukorzenione sadzonkiszt.24242410.07
d) odmiany doniczkowe w uprawie

tradycyjnej

ukorzenione sadzonkiszt.24242420.05
e) bylinoweukorzenione sadzonkiszt.24242415.05
193Cyklamen perski (Cyclamen persicum Mill.)nasionaszt.1001001001.11
194Cynia (Zinnia L.)nasionag10101015.03
195Dalia (Dahlia pinnataCav.)nasionag22215.03
ukorzenione sadzonkiszt.20202015.05
196Diascja (Diascia Link etOtto)ukorzenione sadzonkiszt.24242431.03
197Eszolcja kalifornijska (Eschscholzia californicaCham.)nasionag1212121.03
198Eustoma (EustomaSalisb.)nasionaszt.1.0001.0001.00031.12
młode roślinyszt.40404015.03
199Falenopsis (PhalaenopsisBlume)rośliny z zainicjowanymi pąkami kwiatowymiszt.16161615.11
200Frezja (Freesia Eckl. exKlatt)bulwy preparowaneszt.40404015.06
201Fuksja (Fuchsia L.)ukorzenione sadzonkiszt.16161610.04
202Funkia (HostaTratt.)ukorzenione sadzonkiszt.32323231.08
203Gerbera Jamesona (Gerbera jamesonii Bolus exHook.)ukorzenione sadzonkiszt.16161610.06
204Gipsówka (Gypsophila L.)ukorzenione sadzonkiszt.12121231.03
205Godecja wielkokwiatowa (Clarkia amoena ssp. Lindley)nasionag10101015.03
206Goździk szklarniowy (na kwiat cięty)(Dianthus caryophyllus semperflorens fl. pl. hybr. hort.)ukorzenione sadzonkiszt.60606010.05
207Goździk - inne (Dianthus L.)ukorzenione sadzonkiszt.30303010.05
208Groszek pachnący (Lathyrus odoratus L.)nasionag30303015.03
209Jaskier (Ranunculus L.)młode rośliny z czteroma- pięcioma liśćmiszt.30303015.11
210Jastruń wielki (dawniej złocień wielki) (Leucanthemum maximum (Ramond) DC.)ukorzenione sadzonkiszt.24242431.08
211Kaladium (Caladium Vent)ukorzenione sadzonkiszt.20202015.03
212Kalanchoe (Kalanchoë Adans.)nieukorzenione sadzonkiszt.30303015.04
213Kalibrachoa (Calibrachoa Llave α Lex.)ukorzenione sadzonkiszt.40404015.04
214Klarkia, dzierotka (Clarkia Pursh.)nasionag88815.03
215Kocanki ogrodowe (Helichrysumnasionag22215.03
bracteatum (Vent.) Andrews = Bracteantha bracteata (Vent.) Anderb α Haegi)ukorzenione sadzonkiszt.40404015.04
216Koleus Blumego (Coleus blumei nasionag11115.02
Benth. = Solenostemon scutellarioides (L.) Codd)ukorzenione sadzonkiszt.40404015.04
217Kosaciec ogrodowy (Iris germanica L.)kłączaszt.24242431.08
218Lewkonia letnia (Matthiola incana (L.) R. Br.)
a) odmiany uprawiane w gruncienasionag10101015.02
b) odmiany uprawiane pod osłonaminasionag10101031.12
219Lilia (Lilium L.)cebule handlowe, schłodzoneszt.32323231.03
220Liliowiec (Hemerocallis L.)kłączaszt.24242431.08
221Lobelia przylądkowa (Lobelia nasionag1,41,41,415.02
erinus L.)ukorzenione sadzonkiszt.40404031.03
222Lobularia nadmorska, smagliczka (Lobularia maritima (L.) Desv.)nasionag44415.03
223Lysimachia, tojeść (Lysimachia L.)ukorzenione sadzonkiszt.24242431.03
224Mieczyk (Gladiolus x hybridus hort.)bulwyszt.48484815.04
225Nachyłek (Coreopsis L.)nasionag0,60,60,615.03
ukorzenione sadzonkiszt.40404015.04
226Nagietek lekarski (Calendula officinalis L.)nasionag66615.03
227Narcyz (Narcissus L.)cebuleszt.30303015.08
228Nemezja (Nemesia Vent.)ukorzenione sadzonkiszt.40404031.03
229Niecierpek balsamina (Impatiens balsamina L.)nasionag12121215.03
230Niecierpek nowogwinejski (Impatiens L. - grupa New Guinea Impatiens)ukorzenione sadzonkiszt.20202031.03
231Niecierpek Waleriana (Impatiensnasionag11115.02
wallerianaHook.)ukorzenione sadzonkiszt.20202031.03
232Niezapominajka alpejska (Myosotis alpestris F.W. Schmidt)nasionag11131.05
233Osteospermum (Osteospermum L.)ukorzenione sadzonkiszt.30303031.03
234Paciorecznik; kanna (Canna L.)kłącza z co najmniej jednym wykształconym pąkiemszt.10101015.04
235Pantofelnik ogrodowy (Calceolaria x herbeohybrida Voss)nasionag0,30,30,320.07
236Pelargonia bluszczolistna (Pelargonium peltatum (L.) L Her. exAiton)ukorzenione sadzonkiszt.30303031.03
237Pelargonia hort. x pelt. (Pelargonium x hortorum x peltatum)ukorzenione sadzonkiszt.30303031.03
238Pelargonia rabatowa (Pelargoniumnasionaszt.50050050015.11
x hortorum L. H. Bailey)ukorzenione sadzonkiszt.20202031.03
239Pelargonia wielkokwiatowa (Pelargonium grandiflorum(Andrews) Willd.)ukorzenione sadzonkiszt.20202031.03
240Petunia ogrodowa (Petunia x atkinsianaD. Don)nasiona ukorzenione sadzonkig

szt.

0,4

40

0,4

40

0,4

40

15.02

15.04

241Pierwiosnek zwyczajny (Primula vulgaris Huds.)nasionag0,80,80,820.07
242Piwonia chińska (Paeonia lactifloraPall.)karpy szkółkowaneszt.88815.08
243Plektrantus (Plectranthus L. Herit.)ukorzenione sadzonkiszt.24242430.04
244Prawoślaz różowy, malwa(Alcea rosea L.)nasionag77731.05
245Rudbekia (Rudbeckia L.)nasionag11115.03
ukorzenione sadzonkiszt.24242415.04
246Sanwitalia rozesłana (Sanvitalia procumbensLam.)ukorzenione sadzonkiszt.24242415.04
247Scewola (Scaevola L.)ukorzenione sadzonkiszt.24242431.03
248Sępolia fiołkowa (Saintpaulia ionanthaH. Wendl)ukorzenione sadzonkiszt.20202031.03
249Skrętnik ogrodowy (Streptocarpus x hybridusVoss)ukorzenione sadzonkiszt.12121215.04
250Słonecznik (Helianthus L.)nasionag48484815.03
ukorzenione sadzonkiszt.40404015.04
251Starzec (Senecio L.)nasionag0,30,30,320.07
ukorzenione sadzonkiszt.40404015.04
252Stokrotka pospolita (Bellis perennis L.)nasionag0,60,60,631.05
253Sutera (Bacopa) (SuteraRoth.)ukorzenione sadzonkiszt.25252515.04
254Syningia ogrodowa (Sinningia nasionag0,30,30,320.07
Nees)ukorzenione sadzonkiszt.20202015.05
255Szałwia błyszcząca (Salvia splendens Buchoz exEtl.)nasionag44415.02
256Tulipan (Tulipa L.)cebuleszt.60606031.08
257Ubiorek (Iberis L.)nasionag88815.03
ukorzenione sadzonkiszt.40404015.04
258Uczep rózgowaty (Bidens) (Bidens ferulifolia (Jacq.) DC.)ukorzenione sadzonkiszt.24242415.04
259Werbena ogrodowa (Verbena x nasionag66615.02
hybrida Voss)ukorzenione sadzonkiszt.40404015.04
260Wilczomlecz nadobny, poinsecja (Euphorbia pulcherrimaWilld. ex Klotzsch)ukorzenione sadzonkiszt.30303020.08
261Wrzosiec (Erica L.)jednoroczne roślinyszt.30303015.08
262Wrzos (CallunaSulisb.)jednoroczne roślinyszt.30303015.08
263Wyżlin większy, lwia paszczanasionag0,20,20,215.03
(Antirrhinum majus L.)ukorzenione sadzonkiszt.40404015.04
264Zatrwian (Limonium Mill.)ukorzenione sadzonkiszt.50505031.08
265Złocień maruna (Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.)nasionag1111.03
266Zwartnica (HippeastrumHerb.)cebule preparowane (obwód 22-24 cm)szt.20202020.09
267Żeniszek meksykański (Ageratumnasionag11115.02
houstonianumMill.)ukorzenione sadzonkiszt.40404015.04
DRZEWA I KRZEWY
268Budleja (Buddleja L.)krzewy dwuletnieszt.12121215.10
269Berberys (Berberis L.)krzewy dwuletnieszt.12121215.10
270Cis (Taxus L.)krzewy czteroletnie w pojemnikach; z rozmnożenia wegetatywnegoszt.88831.08
271Cyprysik (ChamaecyparisSpach)krzewy czteroletnie w pojemnikach; z rozmnożenia wegetatywnegoszt.88831.08
272Forsycja (Forsythia Vahl)krzewy dwuletnieszt.12121215.10
273Irga (CotoneasterMedik)krzewy dwu-trzyletnieszt.12121215.10
274Jabłoń (MalusMill.)drzewa trzyletnie na podkładce M 26szt.66615.10
275Jałowiec (Juniperus L.)krzewy czteroletnie w pojemnikach; z rozmnożenia wegetatywnegoszt.88831.08
276Jaśminowiec (Philadelphus L.)krzewy dwuletnieszt.12121215.10
277Jesion (Fraxinus L.)drzewo z uformowaną koroną, w fazie handlowejszt.66615.10
278Kalmia (Kalmia L.)krzewy trzyletnieszt.12121215.10
279Kasztanowiec (Aesculus L.)drzewo z uformowaną koroną, w fazie handlowej; z rozmnożenia wegetatywnego (szczepione)szt.66615.10
280Krzewuszka (Weigela Thunb.)krzewy dwuletnieszt.12121215.10
281Lilak (Syringa L.)krzewy trzyletnieszt.12121215.10
282Metasekwoja (Metasequoia Miki ex Hu et W.C. Cheng)rośliny trzy-pięcioletnie, nieskarlane; z rozmnożenia wegetatywnego (szczepione)szt.88815.09
283Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.)drzewo z uformowaną koroną, w fazie handlowej; z rozmnożenia wegetatywnego (szczepione)szt.66615.10
284Modrzew (LarixMill.)rośliny trzy-czteroletnie z rozmnożenia wegetatywnego (szczepione)szt.88815.09
285Ostrokrzew (Ilex L.)krzewy trzyletnie; z pąkami kwiatowymiszt.12121215.04
286Pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa L.)krzewy dwuletnie; z rozmnożenia wegetatywnegoszt.12121215.10
287Powojnik (Clematis L.)jednoroczne rośliny; w pojemnikachszt.10101015.05
288Róża (Rosa L.)

a) odmiany uprawiane pod osłonami

krzewy z co najmniej trzema silnymi pędami, jednoroczne okulanty na podkładce mrozoodpornej (R.canina Inermis)szt.10101015.03
b) odmiany uprawiane w gruncie,

bez pnących i parkowych

jw.szt.20202015.03
c) odmiany uprawiane w gruncie,

pnące i parkowe

jw.szt.10101015.03
d) odmiany uprawiane w gruncie,

podkładki i inne

w gruncie- jw podkładki-krzewy z rozmnożenia wegetatywnego; dla "inne"- rozmnażane wegetatywnie dwuletnie krzewyszt.20202015.03
289Różanecznik (Rhododendron L.)krzewy z trzema pąkami kwiatowymi; w pojemnikachszt.66615.09
290Śliwa wiśniowa, Ałycza (Prunus cerasifera Ehrh.)drzewo z uformowaną koroną, w fazie handlowej; z rozmnożenia wegetatywnego; podkładka Ałyczaszt.66615.10
291Sosna (Pinus L.)rośliny czteroletnie, nieskarlane; z rozmnożenia wegetatywnego (szczepione)szt.88815.09
292Stewarcja kameliowata (Stewartia pseudocameliaMaxim.)krzewy dwu-trzyletnieszt.12121215.10
293Świerk (PiceaA. Dietr.)rośliny czteroletnie, nieskarlane; z rozmnożenia wegetatywnego (szczepione)szt.88815.09
294Sofora; szupin; perełkowiec (Sophora L.)krzewy dwuletnieszt.12121215.10
295Wierzba (Salix L.)krzewy dwuletnieszt.12121215.10
296Żywotnik; tuja (Thuja L.)rośliny czteroletnie, z rozmnożenia wegetatywnegoszt.88815.09

Objaśnienia:

1) Materiał siewny odmiany dostarczany przez jej hodowcę do badania odrębności, wyrównania i trwałości oznacza materiał pochodzący z tej samej partii materiału siewnego i odpowiadający wymaganiom jakości obowiązującym w kwalifikacji materiału siewnego i w obrocie oraz że nie może być traktowany środkami ochrony roślin, regulatorami wzrostu ani innymi preparatami mogącymi mieć wpływ na wzrost lub rozwój roślin, poza wyjątkami uwzględnionymi przy poszczególnych gatunkach.

2) Wymienione w tabelach ilości materiału siewnego oznaczają niezbędne ilości materiału do badania odrębności, wyrównania i trwałości; w dyspozycjach wysyłkowych Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podaje wymagania ilościowe i jakościowe materiału siewnego odmiany, które w danym roku jej hodowca powinien dostarczyć pod adresy wskazane w dyspozycji wysyłkowej.

* Oznacza termin dla odmian wczesnych i średniowczesnych - do 15.02, a dla odmian średniopóźnych i późnych - do 31.03.

Tabela 2

Rośliny sadownicze

Lp.Roślina uprawna; grupa odmianMateriał siewny1),2)
rodzajjednostka miaryilośćpodkładka standardowa dla odmiany owocującej
do badańdo kolekcji wzorcówTermin dostarczenia dzień/ miesiąc
12345678
1Drzewa owocowe

- odmiany owocujące

jednoroczne drzewkaszt.166Jabłoń - M 9; Grusza - Pigwa S1; Czereśnia i Wiśnia - F12/1

Śliwa - Wangen-heima S

Śliwa japońska i Morela - Ałycza; Brzoskwinia -mandżurska

31.10
- odmiany na podkładki1) jednoroczne,

ukorzenione

odkłady

wegetatywne

szt.166-31.10
2) jednoroczne

drzewka

nasienne + 100

nasion

szt.166okulanty na podkładkach silnie rosnących31.10
2Krzewy jagodowejednoroczne, ukorzenione sadzonkiszt.166-31.10
w tym:
- winorośl (Vitis L.)szt.365-31.10
- malina (Rubus idaeus L.)szt.3020-31.10
- żurawina (Vaccinium

macrocarpon Act.)

szt.208-31.10
- borówka brusznica

(Vaccinium vitis-idaea

L.)

szt.208-31.10
3Byliny, w tym

Truskawka (Fragaria x ananassa Duch.)

Poziomka (Fragaria vesca L.)

ukorzenione sadzonkiszt.

szt.

60

60

12

12

-

-

15.09

15.09

Objaśnienia:

1) Materiał siewny odmiany dostarczany przez hodowcę do badania odrębności, wyrównania i trwałości oznacza materiał pochodzący z tej samej partii materiału siewnego i odpowiadający wymaganiom jakości obowiązującym w kwalifikacji materiału siewnego oraz że nie może być traktowany środkami ochrony roślin, regulatorami wzrostu ani innymi preparatami mogącymi mieć wpływ na wzrost lub rozwój roślin, poza wyjątkami uwzględnionymi przy poszczególnych gatunkach.

2) Wymienione w tabelach ilości materiału siewnego oznaczają niezbędne ilości materiału do badania odrębności, wyrównania i trwałości; w dyspozycjach wysyłkowych Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podaje wymagania ilościowe i jakościowe materiału siewnego odmiany, które w danym roku jej hodowca powinien dostarczyć pod adresy wskazane w dyspozycji wysyłkowej.