Art. 4. - Holandia-Polska. Traktat o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji. Haga 1930.04.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.15.72

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 1931 r.
Artykuł  4. 

Jeżeli w wypadku jednego ze sporów, wspomnianych w art. 2-im obydwie Strony nie odwołają się do Stałej Komisji Koncyljacyjnej, lub jeżeli ta ostatnia nie zdoła pojednać Stron, wówczas spór zostanie przedłożony za wspólną zgodą w drodze zapisu bądź Stałemu Trybunałowi Sprawiedliwości Międzynarodowej, który orzeknie według procedury i na warunkach przewidzianych przez jego statut, lub w wypadkach wyjątkowych, wspomnianych w art. 2-gim i o ile jedna z Wysokich Stron Umawiających się tego zażąda - Trybunałowi Rozjemczemu, który orzeknie według procedury i na warunkach przewidzianych przez Konwencję Haską z 18 października 1907 r. o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych.

W braku porozumienia między Stronami, w wypadku postępowania rozjemczego, co do wyznaczenia arbitrów, Prezydent Związku Szwajcarskiego będzie proszony przez obie strony lub przez jedną z nich o dokonanie niezbędnych mianowań.

W braku zawarcia zapisu w terminie 3-ch miesięcy począwszy od daty utworzenia Trybunału, spór będzie wniesiony do tego ostatniego w drodze podania jednej lub drugiej Strony.

Jeżeli żadna z Wysokich Stron Umawiających się nie zażąda, aby sprawa była poddana Trybunałowi Rozjemczemu i w braku porozumienia między Stronami co do warunków zapisu, jedna lub druga z nich, po uprzedzeniu na dwa miesiące zgóry, będzie mogła wnieść bezpośrednio sprawę w drodze podania do Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.