Art. 24. - Holandia-Polska. Traktat o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji. Haga 1930.04.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.15.72

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 1931 r.
Artykuł  24. 

Traktat niniejszy wejdzie w życie w trzydziestym dniu po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych i trwać będzie 5 lat, począwszy od wejścia jego w życie. O ile nie będzie on wypowiedziany na sześć miesięcy przed upływem tego okresu, będzie uważany za odnowiony milcząco na nowy okres lat pięciu i tak dalej.

Jeżeli w chwili wygaśnięcia niniejszego traktatu, jakiekolwiek postępowanie na mocy tego traktatu zawisłoby w Stałej Komisji Koncykjacyjnej, w Stałym Trybunale Sprawiedliwości Międzynarodowej lub w Trybunale Rozjemczym, postępowanie to będzie doprowadzone aż do jego ukończenia.

NA DOWÓD CZEGO, wyżej wspomniani Pełnomocnicy podpisali niniejszy traktat i wycisnęli na nim swe pieczęcie.

Sporządzono w Hadze w podwójnym egzemplarzu, dnia 12 kwietnia 1930 r.

Zaznajomiwszy się z powyższym traktatem, uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości jak i każde z zawartych w nim postanowień; oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 9 września 1930 r.