Art. 2. - Hiszpania-Polska. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. Warszawa.2003.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.28.246

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Artykuł  2

Instytucje łącznikowe

Zgodnie z artykułem 36 ustęp 2 litera a) Konwencji dla każdej z Umawiających się Stron wyznacza się następujące instytucje łącznikowe:

1)
w Hiszpanii:
a)
El Instituto Nacional de la Seguridad Social - INSS - (Krajowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych) dla wszystkich grup zatrudnionych, z wyjątkiem osób objętych Specjalnym Systemem Ubezpieczenia Społecznego Pracowników Morza, i w zakresie wszystkich świadczeń, z wyjątkiem świadczeń z tytułu bezrobocia,
b)
El Instituto Social de la Marina - ISM - (Instytut Spraw Socjalnych Pracowników Morza) w zakresie wszystkich świadczeń Specjalnego Systemu Ubezpieczenia Społecznego Pracowników Morza;
2)
w Polsce:
a)
Biuro Rozliczeń Międzynarodowych - BRM - (Instituto de Reembolsos de Prestaciones Sanitarias con el Extranjero) podległe Ministerstwu Zdrowia, w zakresie świadczeń zdrowotnych,
b)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS - (Instituto de la Seguridad Social) - w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
c)
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS - (Caja del Régimen Especial de Seguridad Social de los Agricultores) - w zakresie stosowania ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczenia społecznego rolników.