Art. 15. - Hiszpania-Polska. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r. Warszawa.2003.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.28.246

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Artykuł  15

Postępowanie w sprawie świadczeń

1.
W przypadkach, o których mowa w artykule 26 Konwencji, instytucja właściwa tej Umawiającej się Strony, na terytorium której nastąpiło zaostrzenie choroby zawodowej, zobowiązana jest poinformować o tej sytuacji instytucję właściwą drugiej Umawiającej się Strony, zwracając się do niej, o ile istnieje taka potrzeba, o przekazanie informacji dotyczących świadczenia udzielonego zainteresowanemu przez wymienioną instytucję właściwą, a także udostępnienie posiadanej dokumentacji lekarskiej dotyczącej tego przypadku. Instytucja właściwa, do której zwrócono się o powyższe informacje, zobowiązana jest przekazać je w możliwie najkrótszym terminie.
2.
Instytucja właściwa zobowiązana do wypłacania świadczeń z tytułu zaostrzenia się choroby zawodowej informuje instytucję właściwą drugiej Umawiającej się Strony o podjętej decyzji w tej sprawie.
3.
W celu stosowania artykułu 32 Konwencji instytucja miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, która nie jest instytucją właściwą, zobowiązana jest do przeprowadzenia badań lekarskich i kontroli administracyjnej na wniosek i na koszt instytucji właściwej, zgodnie z jej ustawodawstwem.