Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.63.509

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 maja 1938 r.
Artykuł  5. 

Produkty naturalne lub przetworzone, pochodzące i przychodzące z obszaru celnego Republiki Greckiej będą korzystały przy ich przywozie do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej z taryfy najbardziej korzystnej, przyznanej lub która mogłaby być przyznaną jakiemukolwiek mocarstwu trzeciemu, zarówno co do ceł przywozowych, jak i co do wszelkich współczynników, opłat dodatkowych lub podwyżek, które mają lub mogłyby mieć zastosowanie do tych ceł.