[Wykorzystanie mienia Zasobu do zabezpieczenia zobowiązań Krajowego Ośrodka] - Art. 22. - Gospodarowanie nieruchomościami... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Wykorzystanie mienia Zasobu do zabezpieczenia zobowiązań Krajowego Ośrodka] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  22.  [Wykorzystanie mienia Zasobu do zabezpieczenia zobowiązań Krajowego Ośrodka]
1. 
Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może wykorzystywać mienie Zasobu do ustanawiania zabezpieczeń:
1)
zaciąganych zobowiązań finansowych, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa;
2)
o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
2. 
Ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na ustanowieniu przez Krajowy Ośrodek hipoteki na nieruchomościach Zasobu.
3. 
Sumy hipotek, o których mowa w ust. 2, nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 1 mld zł.