Art. 61. - Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.30.127 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  61. 
1.  44
 Właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości należy w miarę możliwości przyznać z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na jego żądanie, tytułem odszkodowania odpowiednią nieruchomość zamienną.
2. 
Wartość nieruchomości zamiennej powinna odpowiadać wartości nieruchomości wywłaszczonej. Różnicę wartości nieruchomości wyrównuje się przez dopłatę pieniężną.
3. 
Wartość nieruchomości zamiennej ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu odszkodowania za nieruchomości wywłaszczane.
44 Art. 61 ust.1 zmieniony przez art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. (Dz.U.91.107.464) o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z dniem 1 stycznia 1992 r.