Art. 43b. - Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.30.127 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  43b.  35

 Wniosek do kolegium składa się na piśmie w 2 egzemplarzach. Podlega on na opłacie skarbowej pobieranej na podstawie odrębnych przepisów.

35 Art. 43b dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 października 1994 r. (Dz.U.94.123.601) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 grudnia 1994 r.