Centralny Rejestr Danych o IGO - Rozdział 2 - Gatunki obce. - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Rozdział 2 - Centralny Rejestr Danych o IGO - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.

Rozdział  2

Centralny Rejestr Danych o IGO

1. 
Centralny Rejestr Danych o IGO, zwany dalej "Rejestrem IGO", stanowi system nadzoru, o którym mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1143/2014. Rejestr IGO prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
2. 
W Rejestrze IGO gromadzi się informacje o IGO stwarzających zagrożenie dla Unii oraz IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, w tym o:
1)
stwierdzeniu obecności IGO w środowisku, obejmujące:
a)
nazwę naukową IGO oraz nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje,
b)
liczbę okazów IGO lub określenie zajmowanej przez nie powierzchni, jeżeli te dane są dostępne,
c)
miejsce i datę stwierdzenia obecności IGO w środowisku,
d)
imię i nazwisko albo nazwę oraz adres lub siedzibę, lub adres poczty elektronicznej, lub numer telefonu zgłaszającego IGO niebędącego osobą fizyczną, w przypadku gdy informacja o stwierdzeniu obecności IGO pochodzi ze zgłoszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1;
2)
IGO objętym zezwoleniem na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1143/2014, oraz na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 7 ust. 2, obejmujące:
a)
imię i nazwisko albo nazwę oraz adres lub siedzibę podmiotu, któremu wydano to zezwolenie,
b)
nazwę naukową IGO oraz nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje,
c)
liczbę lub ilość okazów IGO, którego dotyczą czynności objęte tym zezwoleniem,
d)
nazwę, cel, miejsce i czas wykonania czynności objętych tym zezwoleniem,
e)
numer tego zezwolenia,
f)
numer mikroczipa, który został wszczepiony IGO, w przypadku gdy dokonano wszczepienia mikroczipa,
g)
kody Nomenklatury Scalonej (CN) określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382) - w przypadku przywozu IGO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa trzeciego lub wywozu IGO z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa trzeciego;
3)
przeprowadzonych działaniach zaradczych, obejmujące:
a)
nazwę podmiotu przeprowadzającego działania zaradcze,
b)
miejsce przeprowadzenia działań zaradczych,
c)
datę rozpoczęcia i zakończenia działań zaradczych,
d)
określenie środków zastosowanych w ramach działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów, które zostały zdegradowane, uszkodzone lub zniszczone przez IGO, wobec którego zastosowano te działania zaradcze,
e)
liczbę okazów IGO lub określenie zajmowanej przez nie powierzchni po przeprowadzeniu działań zaradczych,
f)
określenie oddziaływania przeprowadzonych działań zaradczych na gatunki niedocelowe,
g)
opis skuteczności przeprowadzonych działań zaradczych,
h)
wysokość kosztów przeprowadzonych działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów, które zostały zdegradowane, uszkodzone lub zniszczone przez IGO, wobec którego zastosowano działania zaradcze.
3. 
Rejestr IGO w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-c, jest ogólnodostępny przez zamieszczenie go na stronie podmiotowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
4. 
Rejestr IGO jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641) umożliwiającego zarządzanie danymi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, dyrektorów parków narodowych, dyrektorów urzędów morskich oraz Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
5. 
Regionalny dyrektor ochrony środowiska, dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu morskiego oraz Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, każdy w zakresie swojej właściwości, wprowadzają do Rejestru IGO informacje określone w ust. 2 pkt 1 - w przypadku stwierdzenia obecności w środowisku:
1)
IGO podlegającego szybkiej eliminacji - niezwłocznie po:
a)
otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1,
b)
stwierdzeniu obecności tego IGO w środowisku na obszarze właściwości danego organu;
2)
IGO rozprzestrzenionego na szeroką skalę - w terminie 3 miesięcy od dnia:
a)
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1,
b)
stwierdzenia obecności tego IGO w środowisku na obszarze właściwości danego organu.
6. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, każdy w zakresie swojej właściwości, niezwłocznie wprowadzają do Rejestru IGO informacje o IGO objętych zezwoleniem na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1143/2014, oraz zezwoleniem na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 7 ust. 2, określone w ust. 2 pkt 2.
7. 
Regionalny dyrektor ochrony środowiska, dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu morskiego oraz Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, każdy w zakresie swojej właściwości, wprowadzają do Rejestru IGO informacje o przeprowadzonych działaniach zaradczych określone w ust. 2 pkt 3 - w odniesieniu do:
1)
IGO podlegającego szybkiej eliminacji - niezwłocznie po przeprowadzeniu tych działań zaradczych;
2)
IGO rozprzestrzenionego na szeroką skalę - corocznie do dnia 31 marca za poprzedni rok.