[Naruszenia zakazów podlegające administracyjnej karze pieniężnej; wymierzenie i uiszczenie administracyjnej kary pieniężnej] -... - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 33. - [Naruszenia zakazów podlegające administracyjnej karze pieniężnej; wymierzenie i uiszczenie administracyjnej kary pieniężnej] - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  33.  [Naruszenia zakazów podlegające administracyjnej karze pieniężnej; wymierzenie i uiszczenie administracyjnej kary pieniężnej]
1. 
Podmiot, który narusza:
1)
zakaz, o którym mowa w art. 7 ust. 1, wprowadzając do środowiska lub przemieszczając do środowiska IGO stwarzający zagrożenie dla Polski,
2)
zakazy, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1143/2014,
3)
zakazy, o których mowa w art. 7 ust. 2

- podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 1 000 000 złotych.

2. 
Administracyjną karę pieniężną wymierza regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce naruszenia.
3. 
Regionalny dyrektor ochrony środowiska wymierza administracyjną karę pieniężną, uwzględniając:
1)
środki konieczne do wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez gatunek obcy, którego dotyczyło naruszenie określone w ust. 1;
2)
środki niezbędne do przywrócenia środowiska do stanu sprzed wyrządzenia szkody przez gatunek obcy, którego dotyczyło naruszenie określone w ust. 1;
3)
nakłady poniesione przez organy administracji publicznej na działania podjęte w celu usunięcia następstw naruszeń określonych w ust. 1;
4)
wcześniejsze przypadki popełnienia któregokolwiek z naruszeń określonych w ust. 1;
5)
okoliczności naruszenia określonego w ust. 1, w szczególności związane z potrzebą ochrony życia lub zdrowia, oraz czas trwania tego naruszenia;
6)
stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna, do powstania naruszenia określonego w ust. 1;
7)
działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia określonego w ust. 1;
8)
wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub straty, której uniknęła w wyniku naruszenia określonego w ust. 1;
9)
w przypadku osoby fizycznej - warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana.
4. 
Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska stała się ostateczna, na rachunek bankowy urzędu obsługującego ten organ.
5. 
Jeżeli nakłady, o których mowa w ust. 3 pkt 3, zostały poniesione przez organy inne niż regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce naruszenia, po uiszczeniu administracyjnej kary pieniężnej właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje rozliczenia tych nakładów z organami, które je poniosły. Rozliczenie obejmuje nakłady poniesione przez dany organ, z tym że wysokość zwrotu poniesionych nakładów nie może przekroczyć wysokości wymierzonej administracyjnej kary pieniężnej.