[Informowanie o obecności w środowisku IGO prawdopodobnie spełniającego kryteria uznania go za stwarzający zagrożenie dla Unii]... - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 29. - [Informowanie o obecności w środowisku IGO prawdopodobnie spełniającego kryteria uznania go za stwarzający zagrożenie dla Unii] - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  29.  [Informowanie o obecności w środowisku IGO prawdopodobnie spełniającego kryteria uznania go za stwarzający zagrożenie dla Unii]

W przypadku gdy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 1143/2014 stwierdzi obecność w środowisku IGO lub bezpośrednie zagrożenie wprowadzeniem do środowiska IGO, który prawdopodobnie spełnia kryteria uznania go za stwarzający zagrożenie dla Unii określone w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 1143/2014, informuje o tym ministra właściwego do spraw środowiska i przekazuje posiadane dowody naukowe potwierdzające spełnienie tych kryteriów.