[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Gatunki obce. - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa:

1)
zadania i kompetencje organów administracji publicznej oraz innych podmiotów związane z wykonywaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 35, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1143/2014";
2)
ograniczenia inne niż wynikające z rozporządzenia nr 1143/2014, dotyczące wprowadzania do środowiska oraz przemieszczania w środowisku gatunków obcych;
3)
zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy oraz rozporządzenia nr 1143/2014.