Art. 33. - Fundusz Solidarnościowy. - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  33. 
1. 
Przepisy ustaw zmienianych w art. 21 i art. 22, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
2. 
Obowiązki składania deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłaty daniny solidarnościowej, o których mowa w art. 30h ust. 4 ustawy zmienianej w art. 21, podlegają wykonaniu po raz pierwszy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
3. 
Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej podlegającej zapłacie w terminie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się dochody uzyskane od dnia 1 stycznia 2019 r. i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy zmienianej w art. 21, wykazywane w:
1)
rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 21,
2)
zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa ustawy zmienianej w art. 21

- których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.