[Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Solidarnościowego] - Art. 19. - Fundusz Solidarnościowy. - Dz.U.2020.1787 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Solidarnościowego] - Fundusz Solidarnościowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1787 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  19.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Solidarnościowego]

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu, mając na względzie zapewnienie racjonalności gospodarowania środkami Funduszu.