§ 8. - Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.518 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2024 r.
§  8. 
Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:
1)
posiadającym trudne warunki materialne;
2)
poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie od uprawnionego;
3)
sierotom zupełnym;
4)
samotnie wychowującym dzieci;
5)
ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.