§ 6. - Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.518 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2024 r.
§  6. 
1. 
Wniosek kieruje się do komórki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych lub kieruje się do osoby wyznaczonej do załatwiania spraw socjalnych w jednostce organizacyjnej właściwej w dniu zwolnienia ze służby, a także właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.
2. 
Komórka organizacyjna właściwa do spraw socjalnych lub osoba wyznaczona do załatwiania spraw socjalnych niezwłocznie przekazuje otrzymany wniosek do zaopiniowania komisji.