§ 3. - Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.518 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2024 r.
§  3. 
1. 
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonuje podziału środków funduszu między dysponentów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio do wysokości środków zaplanowanych na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych służb, z uwzględnieniem liczby emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do policyjnej renty rodzinnej, według stanu na 1 stycznia danego roku kalendarzowego oraz według miejsca zamieszkania uprawnionych.
2. 
Dysponentami środków funduszu są:
1)
Komendant Główny Policji;
2)
Komendant Główny Straży Granicznej;
2a)
Komendant Straży Marszałkowskiej;
3)
Komendant Służby Ochrony Państwa - w odniesieniu do emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin;
4)
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
5)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej - w odniesieniu do emerytów i rencistów Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.