Art. 11. - [Porozumienie z wojewodą w przedmiocie dofinansowania] - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2464 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.
Art.  11.  [Porozumienie z wojewodą w przedmiocie dofinansowania]

Dysponent Funduszu zawiera z wojewodą porozumienie określające w szczególności:

1)
sposób i terminy wypłaty dofinansowania,
2)
zasady i warunki wykorzystania i zwrotu dofinansowania,
3)
wytyczne dotyczące treści umowy o dopłatę

- mając na uwadze zapewnienie jednolitych warunków otrzymywania dopłaty przez organizatorów we wszystkich województwach.