Rozdział 5 - Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe - Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.

Rozdział  5

Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

W sprawach nie uregulowanych ustawą stosuje się odpowiednie przepisy prawa budżetowego o gospodarce funduszami celowymi.

W ustawie z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1987 r. Nr 33, poz. 181 oraz z 1988 r. Nr 19, poz. 133 i Nr 41, poz. 325) w art. 18 w ust. 1 w pkt 3 dodaje się po przecinku wyrazy "z wyjątkiem wpływów z cła przywozowego w handlowym obrocie towarowym z zagranicą".

Zachowują moc wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzje administracyjne, podjęte na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 44, Nr 39, poz. 192 i Nr 47, poz. 226, z 1987 r. Nr 33, poz. 181 oraz z 1988 r. Nr 24, poz. 167 i Nr 34, poz. 254) oraz przyznane na podstawie tych przepisów stawki procentowe do obowiązującego kursu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 1989 r.