Art. 11. - Fundusz Rozwoju Eksportu. - Dz.U.1989.6.32 - OpenLEX

Art. 11. - Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.32

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  11.

Środki Funduszu przeznacza się na rozwój zdolności eksportowych gospodarki, a w szczególności na:

1)
udzielanie kredytów na przedsięwzięcia, których efektem będzie wzrost lub poprawa efektywności produkcji eksportowej,
2)
wnoszenie udziałów do spółek prawa handlowego,
3)
nabywanie obligacji podmiotów gospodarczych, podejmujących przedsięwzięcia służące proeksportowej restrukturyzacji produkcji,
4)
promocję eksportu towarów i usług,
5)
cele określone w art. 13 i 14.