[Delegacja ustawowa] - Art. 19. - Finansowe wsparcie tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych,... - Dz.U.2022.377 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Delegacja ustawowa] - Finansowe wsparcie tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.377 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2022 r. do: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  19.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3-5 i art. 5c:

1)
szczegółowy tryb i terminy rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, mając na względzie zapewnienie możliwości rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku;
2)
informacje, jakie zawiera wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, mając na względzie zapewnienie możliwości identyfikacji wnioskodawcy oraz stwierdzenia zgodności przedsięwzięcia z warunkami udzielenia finansowego wsparcia;
3)
wzór formularza, o którym mowa w art. 18 ust. 2, mając na względzie zakres wymaganych informacji;
4)
mechanizm ustalania dopuszczalnej wysokości rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 5, oraz szczegółowe warunki i tryb weryfikowania zgodności przyznawanej rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 5, z przepisami prawa Unii Europejskiej, dotyczącymi pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.