Ewidencja prowadzona przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.206.1998

Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 18 listopada 2003 r.
w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 125, poz. 1063 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia przez organy celne ewidencji na potrzeby postępowania antydumpingowego;
2)
dane, które umieszcza się w ewidencji prowadzonej na potrzeby postępowania antydumpingowego;
3)
sposób powiadamiania przez organy celne zgłaszającego o dokonaniu wpisu do ewidencji prowadzonej na potrzeby postępowania antydumpingowego;
4)
rodzaje dokumentów, na podstawie których dokonuje się wpisów do ewidencji prowadzonej na potrzeby postępowania antydumpingowego.
1. 
Dla celów postępowania antydumpingowego prowadzona jest, we wszystkich urzędach celnych, ewidencja towarów objętych postępowaniem antydumpingowym, o symbolu E-DUMP, zwana dalej "ewidencją".
2. 
W ewidencji umieszcza się następujące dane:
1)
w pozycji "1" - kolejny numer pozycji ewidencji;
2)
w pozycji "2" - datę objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu;
3)
w pozycji "3" - szczegółowe dane dotyczące towaru:
a)
kod towaru według Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN),
b)
łączną masę netto wszystkich towarów podlegających ewidencjonowaniu, przywożonych w ramach ewidencjonowanej dostawy (zgodnie z polem 38 formularza SAD) oraz ilość towaru wyrażoną w uzupełniającej jednostce miary (zgodnie z polem 41 formularza SAD),
c)
wartość celną łączną wszystkich towarów podlegających ewidencjonowaniu, przywożonych w ramach ewidencjonowanej dostawy (zgodnie z polem 46 formularza SAD) oraz wartość celną jednostkową,
d)
warunki dostawy (zgodnie z polem 20 formularza SAD),
e)
wartość towaru w walucie faktury (zgodnie z polem 22 formularza SAD),
f)
kurs waluty (zgodnie z polem 23 formularza SAD),
g)
koszty transportu i ubezpieczenia (zgodnie z polem 12 formularza SAD),
h)
dane dotyczące producenta towaru;
4)
w pozycji "4" - dane osoby dokonującej zgłoszenia towaru do procedury dopuszczenia do obrotu, osoby dokonującej przywozu towaru na polski obszar celny (odbiorcy) i eksportera;
5)
w pozycji "5" - dane osoby zobowiązanej do zapłacenia kwoty wynikającej z długu celnego;
6)
w pozycji "6" - nazwę kraju pochodzenia i nazwę kraju wysyłki towaru;
7)
w pozycji "7" - należności celne i podatkowe:
a)
wysokość cła wynikająca z Taryfy celnej,
b)
wysokość cła antydumpingowego,
c)
wysokość podatku akcyzowego,
d)
wysokość podatku od towarów i usług (VAT),
e)
inne pobierane należności celne i podatkowe,

wraz z adnotacją, czy należności zostały pobrane;

8)
w pozycji "8" - pozycję wykazu kasowego szczegółowego, jeżeli uiszczone zostały należności celne, i pozycję rejestru długu celnego, jeżeli dług celny powstał;
9)
w pozycji "9" - oznaczenie pozycji innej ewidencji prowadzonej przez organ celny na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2));
10)
w pozycji "10" - inne informacje istotne dla pozycji ewidencji;
11)
w pozycji "11" - imię, nazwisko i stopień służbowy funkcjonariusza celnego, który dokonał wpisu do ewidencji.
3. 
Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Ewidencję prowadzi się w formie książkowej.
2. 
Dokumentem, na podstawie którego dokonuje się wpisów do ewidencji, jest zgłoszenie celne.
1. 
W ewidencji umieszcza się dane przedsiębiorcy wskazując nazwę i adres siedziby oraz numer identyfikacyjny REGON, a w wypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2. 
W ewidencji datę wpisuje się cyframi arabskimi w kolejności: rok, miesiąc, dzień.
1. 
W wypadku gdy określona kolumna ewidencji nie wymaga wypełnienia, w polu tym stawia się poziomą kreskę, a w wypadku gdy dane nie są dostępne - umieszcza się zapis "brak danych".
2. 
Każdą dostawę ewidencjonuje się na oddzielnej stronie.
3. 
W ewidencji nie powinno się umieszczać skreśleń ani poprawek dotyczących wpisów. Jeżeli jednak w wyjątkowych okolicznościach dokonanie ich jest niezbędne, zmiany powinny umożliwiać odczytanie skreślonego zapisu. W pozycji "10" umieszcza się wówczas adnotację o dokonaniu zmiany według wzoru: "w pozycji nr ... skreślono wyraz/cyfrę ... i wpisano wyraz/cyfrę ...". Dokonanie zmian funkcjonariusz celny potwierdza swoim podpisem i pieczątką imienną.
1. 
Wpisowi do ewidencji podlegają, z zastrzeżeniem ust. 2, dane dotyczące towaru określonego w postanowieniu ministra właściwego do spraw gospodarki o wszczęciu postępowania antydumpingowego i dopuszczanego do obrotu na polskim obszarze celnym w okresie wskazanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki we wniosku o prowadzenie ewidencji.
2. 
Wpisowi do ewidencji nie podlegają dane dotyczące towaru, którego dopuszczenie do obrotu na polskim obszarze celnym, zgodnie z przepisami prawa celnego, jest zwolnione od cła lub nie wymaga udokumentowania.
3. 
Wpisu do ewidencji dokonuje się niezależnie od ewidencjonowania dokonywanego przez organy celne na podstawie przepisów Kodeksu celnego.
1. 
Karty ewidencji numeruje się kolejno od numeru jeden, a każdą kartę oznacza się przez podanie daty postanowienia ministra właściwego do spraw gospodarki o wszczęciu postępowania antydumpingowego oraz numeru i pozycji w Monitorze Polskim, w którym postanowienie to zostało opublikowane, a także rodzaju towaru.
2. 
Po zakończeniu prowadzenia ewidencji karty ewidencji podlegają zszyciu. Zszycie to opatruje się plombą przy użyciu plombownicy stosowanej w celu plombowania innych ewidencji prowadzonych przez organ celny, a ewidencję opisuje się przez wskazanie liczby pozycji i kart oraz złożenie podpisu przez naczelnika urzędu celnego lub osobę przez niego upoważnioną.
Po dokonaniu wpisu do ewidencji, organ celny jest obowiązany powiadomić zgłaszającego o wykonanej czynności przez doręczenie mu dokumentu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Dyrektorzy izb celnych przekazują niezwłocznie kopie ewidencji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki po zakończeniu okresu, w którym były prowadzone.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

.......................

(pieczęć urzędu celnego

i jego kod)

Ewidencja prowadzona dla celów postępowania antydumpingowego

wszczętego postanowieniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia ............ (M.P. Nr ....., poz. ......)

dotyczącego ...................................................

(rodzaj towaru)

POZ.OPISDANE
1Pozycja ewidencji
2Data objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu
3Dane dotyczące towarua) kod towaru (PCN) .............................
b) łączna masa netto oraz ilość .................
c) wartość celna łączna ........... i jednostkowa

................

d) warunki dostawy ..............................
e) wartość w walucie faktury ....................
f) kurs waluty ..................................
g) koszty transportu i ubezpieczenia ............
h) producent towaru .............................
4Dane dotyczącea) zgłaszający ..................................
zgłaszającego,b) odbiorca .....................................
odbiorcy i eksportera towaruc) eksporter ....................................
5Dane dłużnika
6Nazwa kraju pochodzeniaa) kraj pochodzenia .............................
i nazwa kraju wysyłki towarub) kraj wysyłki .................................
7Należności celne ia) wysokość cła wynikająca z Taryfy celnej ......
podatkowe, wraz zb) wysokość cła antydumpingowego ................
adnotacją o pobraniuc) wysokość podatku akcyzowego ..................
d) wysokość podatku od towarów i usług (VAT) ....
e) inne pobierane należności ....................
8Pozycja wykazu kasowego szczegółowego i pozycja rejestru długu celnego
9Oznaczenie pozycji innej ewidencji
10Inne informacje
11Imię, nazwisko i stopień służbowy funkcjonariusza celnego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

.......................

(miejscowość, data)

.......................

(pieczęć urzędu celnego

i jego kod)

Naczelnik Urzędu Celnego informuje, że towar ...............

(nazwa towaru)

objęty zgłoszeniem celnym nr ........................ został

zarejestrowany w ewidencji prowadzonej dla celów postępowania antydumpingowego.

......................... .............................

(podpis zgłaszającego) (podpis i pieczątka imienna

organu celnego lub osoby

przez niego upoważnionej)