Ewidencja prowadzona przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.1.10

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 2001 r.
w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia przez organy celne ewidencji towarów na potrzeby postępowania antydumpingowego,
2)
dane, które umieszcza się w ewidencji prowadzonej na potrzeby postępowania antydumpingowego,
3)
rodzaje dokumentów, na podstawie których dokonuje się wpisów do ewidencji prowadzonej na potrzeby postępowania antydumpingowego.
1. 
Dla celów postępowania antydumpingowego prowadzona jest, we wszystkich urzędach celnych, ewidencja towarów objętych postępowaniem antydumpingowym, o symbolu E-DUMP, zwana dalej "ewidencją".
2. 
W ewidencji umieszcza się następujące dane:
1)
w pozycji "1" - kolejny numer pozycji ewidencji towarów objętych postępowaniem antydumpingowym,
2)
w pozycji "2" - datę objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu,
3)
w pozycji "3" - szczegółowe dane dotyczące towaru:
a)
kod towaru według Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN),
b)
łączną masę netto wszystkich towarów podlegających ewidencjonowaniu, przywożonych w ramach ewidencjonowanej dostawy (zgodnie z polem 38 SAD), oraz ilość towaru wyrażoną w uzupełniającej jednostce miary (zgodnie z polem 41 SAD),
c)
wartość celną łączną wszystkich towarów podlegających ewidencjonowaniu, przywożonych w ramach ewidencjonowanej dostawy (zgodnie z polem 46 SAD), oraz wartość celną jednostkową,
d)
warunki dostawy (zgodnie z polem 20 SAD),
e)
wartość towaru w walucie faktury (zgodnie z polem 22 SAD),
f)
kurs waluty (zgodnie z polem 23 SAD),
g)
koszty transportu i ubezpieczenia (zgodnie z polem 12 SAD),
h)
nazwę producenta towaru,
4)
w pozycji "4" - dane osoby dokonującej zgłoszenia towaru do procedury dopuszczenia do obrotu, osoby dokonującej przywozu towaru na polski obszar celny (odbiorcy) i eksportera,
5)
w pozycji "5" - dane osoby zobowiązanej do zapłacenia kwoty wynikającej z długu celnego,
6)
w pozycji "6" - nazwę kraju pochodzenia i wysyłki towaru, a także, jeżeli jest to możliwe do ustalenia, dane dotyczące producenta towaru,
7)
w pozycji "7" - należności celne i podatkowe:
a)
wysokość cła wynikającego z taryfy celnej,
b)
wysokość cła antydumpingowego,
c)
wysokość podatku akcyzowego,
d)
wysokość podatku od towarów i usług (VAT),
e)
inne pobrane należności celne i podatkowe,

wraz z adnotacją, czy należności zostały pobrane,

8)
w pozycji "8" - pozycję kasowego wykazu szczegółowego, jeżeli uiszczone zostały należności celne, i pozycję rejestru długu celnego, jeżeli dług celny powstał,
9)
w pozycji "9" - oznaczenie pozycji innej ewidencji prowadzonej przez organ celny na podstawie przepisów Kodeksu celnego,
10)
w pozycji "10" - inne informacje istotne dla pozycji ewidencji,
11)
w pozycji "11" - imię, nazwisko i stopień służbowy funkcjonariusza celnego dokonującego wpisu do ewidencji.
3. 
Wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie prowadzenia ewidencji na potrzeby postępowania antydumpingowego, zwany dalej "wnioskiem", może zawierać szczegółowe określenie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 7 i 10.
4. 
Wzór karty ewidencji stanowi załącznik do rozporządzenia.
1. 
Jeżeli w ewidencji wymagane jest umieszczenie danych osoby, należy, w wypadku osób fizycznych, umieścić imię i nazwisko, adres, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w wypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - umieścić nazwę i adres siedziby oraz numer identyfikacyjny REGON.
2. 
Jeżeli w ewidencji wymagane jest umieszczenie daty, wpisu dokonuje się cyframi arabskimi w kolejności: rok, miesiąc, dzień.
1. 
W wypadku gdy określona kolumna ewidencji nie wymaga wypełnienia, w polu tym stawia się poziomą kreskę, a w wypadku gdy dane nie są dostępne - umieszcza się zapis "brak danych".
2. 
Każdą dostawę ewidencjonuje się na oddzielnej stronie.
3. 
W ewidencji nie powinno się umieszczać skreśleń ani poprawek dotyczących wpisów. Jeżeli jednak w wyjątkowych okolicznościach dokonanie ich jest niezbędne, zmiany powinny umożliwiać odczytanie skreślonego zapisu. W pozycji "uwagi" umieszcza się wówczas adnotację o dokonaniu zmiany według wzoru: "w pozycji nr ... skreślono wyraz/cyfrę ... i wpisano wyraz/cyfrę ...". Dokonanie zmian funkcjonariusz celny potwierdza swoim podpisem i pieczątką imienną.
Dokumentem, na podstawie którego dokonuje się wpisów do ewidencji, jest zgłoszenie celne.
1. 
Wpisowi do ewidencji podlegają, z zastrzeżeniem ust. 2, dane dotyczące towaru określonego w postanowieniu ministra właściwego do spraw gospodarki o wszczęciu postępowania antydumpingowego, a pochodzącego lub wysyłanego z kraju uznanego w tym postanowieniu za kraj eksportu i dopuszczanego do obrotu na polskim obszarze celnym w okresie wskazanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki we wniosku.
2. 
Wpisowi do ewidencji nie podlegają dane dotyczące towaru, którego dopuszczenie do obrotu na polskim obszarze celnym, zgodnie z przepisami prawa celnego, jest zwolnione od cła lub nie wymaga udokumentowania.
3. 
Wpisu do ewidencji dokonuje się niezależnie od ewidencjonowania dokonywanego przez organy celne na podstawie przepisów Kodeksu celnego.
Ewidencję prowadzi się w formie książkowej.
1. 
Karty ewidencji numeruje się kolejno od numeru jeden, a każdą kartę oznacza się przez podanie daty postanowienia ministra właściwego do spraw gospodarki wszczynającego postępowanie antydumpingowe oraz numeru i pozycji w Monitorze Polskim B, w którym postanowienie to zostało opublikowane, a także rodzaju towaru.
2. 
Po zakończeniu prowadzenia ewidencji karty ewidencji podlegają zszyciu. Zszycie to opatruje się plombą przy użyciu plombownicy stosowanej w celu plombowania innych ewidencji prowadzonych przez urząd celny, a ewidencję opisuje się przez wskazanie liczby pozycji i kart oraz złożenie podpisu przez dyrektora urzędu celnego lub osobę przez niego upoważnioną.
1. 
Izby celne przekazują niezwłocznie kopie ewidencji ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje kopie ewidencji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w uzgodnionych terminach.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

...................................

(pieczęć urzędu celnego i jego kod)

Ewidencja prowadzona dla celów postępowania antydumpingowego

wszczętego postanowieniem Ministra Gospodarki z dnia .......

(Monitor Polski B Nr .., poz. ....) dotyczącego ............

(rodzaj towaru)

POZ.OPISDANE
1.Pozycja ewidencji
2.Data objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu
3.Opis towarua) kod towaru ..............................
b) łączna masa netto oraz ilość ............
c) wartość celna łączna ....................

i jednostkowa ....................

d) warunki dostawy .........................
e) wartość w walucie .......................
f) kurs ....................................
g) koszty transportu i ubezpieczenia .......
h) producent towaru ........................
4.Dane zgłaszającego, odbiorcy i eksportera towarua) zgłaszający .............................
b) odbiorca ................................
c) eksporter ...............................
5.Dane dłużnika
6.Nazwa kraju pochodzenia i nazwa kraju wysyłkia) kraj pochodzenia ........................
b) kraj wysyłki ............................
7.Należności celne i podatkowea) wysokość cła wynikającego z taryfy celnej

.................

b) wysokość cła antydumpingowego ...........
c) wysokość podatku akcyzowego .............
d) wysokość podatku od towarów i usług (VAT)

...............

e) inne pobrane należności .................
8.Pozycja kasowego wykazu szczegółowego i rejestru długu celnego
9.Oznaczenie pozycji innej ewidencji
10.Uwagi
11.Imię, nazwisko i stopień służbowy funkcjonariusza celnego
1 § 9 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.43.407) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2002 r.