Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.27.230

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) liczbę członków i skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody, zwany dalej "egzaminem";
2) dokumenty, jakie przedkłada osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu;
3) sposób przeprowadzania egzaminu;
4) wzór zaświadczenia stwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.
§  2. 
1.  W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wchodzi 6 członków:
1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska - jako przewodniczący;
2) przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego;
3) przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
4) ekspert z dziedziny ochrony przyrody;
5) ekspert z dziedziny gospodarki łowieckiej;
6) ekspert z dziedziny zasad posiadania i posługiwania się myśliwską bronią palną - przedstawiciel Komendanta Głównego Policji.
2.  Egzamin przeprowadza się, gdy komisję egzaminacyjną reprezentuje co najmniej 5 osób, w tym przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
3.  Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje jej przewodniczący.
§  3.  Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawierający imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku cudzoziemców numer indentyfikacyjny obowiązujący w kraju zamieszkania, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis.
§  4. 
1.  Egzamin przeprowadza się w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
2.  O terminie oraz miejscu przeprowadzenia egzaminu zawiadamia się na piśmie osoby dopuszczone do egzaminu, nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu; w zawiadomieniu można wskazać pomoce i materiały, na podstawie których będą mogły przygotowywać się osoby dopuszczone do egzaminu.
§  5.  Egzamin przeprowadza się co najmniej raz na pół roku, w sposób zapewniający sprawdzenie znajomości przepisów:
1) ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
3) ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
§  6. 
1.  Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
2.  Osoba przystępująca do egzaminu okazuje komisji egzaminacyjnej swój dowód tożsamości.
§  7. 
1.  Część pisemna egzaminu trwa 120 minut i polega na zaznaczeniu, w arkuszu testowym, jednej spośród kilku proponowanych odpowiedzi na pytania w nim zawarte.
2.  Pisemne zestawy egzaminacyjne składające się z 35 pytań testowych przygotowuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
3.  Część ustna egzaminu polega na udzieleniu ustnej odpowiedzi na 4 pytania zadane przez komisję egzaminacyjną; członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania uzupełniające.
4.  Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest udzielenie, przez osobę przystępującą do egzaminu, prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 60 % pytań w części pisemnej.
5.  Obsługę organizacyjną i techniczną egzaminu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw środowiska.
§  8. 
1.  Komisja egzaminacyjna uznaje egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym po wydaniu przez większość członków komisji egzaminacyjnej pozytywnej oceny z części ustnej egzaminu; w razie równej liczby głosów członków komisji egzaminacyjnej, o wyniku egzaminu decyduje głos przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
2.  Z przeprowadzanego egzaminu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się:
1) imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej;
2) datę i miejsce przeprowadzania egzaminu;
3) imiona i nazwiska osób przystępujących do każdej z części egzaminu, ze wskazaniem uzyskanych przez te osoby wyników egzaminu;
4) własnoręczne podpisy członków komisji egzaminacyjnej.
3.  Arkusze testowe stanowią integralne części protokołu.
§  9.  Wzór zaświadczenia stwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
________

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody (Dz. U. Nr 169, poz. 1392), które traci moc na podstawie art. 85 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE NR ...

O ZŁOŻENIU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINU ZE ZNAJOMOŚCI WYKONYWANIA POLOWANIA ORAZ ZASAD OCHRONY PRZYRODY

ZAŚWIADCZENIE NR ...

O ZŁOŻENIU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINU ZE ZNAJOMOŚCI

WYKONYWANIA POLOWANIA ORAZ ZASAD OCHRONY PRZYRODY

Komisja egzaminacyjna powołana przez Ministra Środowiska stwierdza, że Pan/i ......................................................

................................................................................, urodzony/a w dniu .................................................................... r.

w .........................................................................., numer PESEL* ................................................................., złożył/a

w dniu .................................................................... r. z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości wykonywania

polowania oraz zasad ochrony przyrody.

(pieczęć okrągła Podpis przewodniczącego

Ministerstwa Środowiska) komisji egzaminacyjnej:

...............................................

Warszawa, dnia ................................... r.

* W przypadku cudzoziemców numer indentyfikacyjny obowiązujący w kraju zamieszkania.