Przepisy wspólne dla części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego - Rozdział 4 - Egzamin maturalny. - Dz.U.2022.1644 - OpenLEX

Rozdział 4 - Przepisy wspólne dla części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego - Egzamin maturalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1644

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2022 r.

Rozdział  4

Przepisy wspólne dla części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego

§  49. 
1. 
Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:
1)
w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy;
2)
w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej do dnia 25 maja roku, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
2. 
Absolwent, o którym mowa w ust. 1, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w terminie innym niż ustalony w harmonogramie, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 2, w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
§  50. 
1. 
Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym, o którym mowa w art. 44zzm ust. 3 ustawy, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.
2. 
Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do dnia 10 sierpnia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.
§  51. 
1. 
Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny, lub upoważnionej przez niego osobie, a w przypadku absolwenta, o którym mowa w § 14 ust. 2, dyrektorowi szkoły, którą absolwent ukończył, lub upoważnionej przez niego osobie, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.
2. 
Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba przekazuje absolwentom świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.
§  52. 
W przypadku zwolnienia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy, z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona" oraz pod nazwą przedmiotu zamieszcza się adnotację o posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i uzyskaniu z egzaminu maturalnego odpowiednio z:
1)
przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej - 100% punktów w tej części;
2)
przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części pisemnej - 100% punktów w tej części na poziomie podstawowym;
3)
języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej - 100% punktów w tej części;
4)
języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części ustnej na poziomie dwujęzycznym - 100% punktów w tej części na poziomie dwujęzycznym;
5)
przedmiotu dodatkowego, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, zdawanego w części pisemnej - 100% punktów w tej części na poziomie rozszerzonym;
6)
języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części pisemnej - 100% punktów w tej części na poziomie wskazanym w deklaracji.
§  53. 
1. 
Przewodniczący zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu ust. 4 ustawy:
1)
uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez okręgową komisję egzaminacyjną przed sprawdzaniem prac egzaminacyjnych zdających;
2)
kieruje pracą zespołu egzaminatorów, w szczególności przeprowadza szkolenia egzaminatorów w zakresie sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych zdających;
3)
organizuje i nadzoruje pracę egzaminatorów;
4)
sporządza protokół sprawdzania prac egzaminacyjnych, który zawiera w szczególności:
a)
nazwę przedmiotu i poziom egzaminu maturalnego,
b)
imiona i nazwiska egzaminatorów,
c)
liczbę stwierdzonych przypadków, o których mowa w art. 44zzw ust. 1 ustawy, wraz z podaniem numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zdającego, którego to dotyczy,
d)
liczbę prac egzaminacyjnych sprawdzonych przez poszczególnych egzaminatorów.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, podpisują przewodniczący zespołu egzaminatorów oraz egzaminatorzy wchodzący w skład tego zespołu.
§  54. 
Protokoły indywidualne części ustnej egzaminu maturalnego, o których mowa w § 34 ust. 1, przechowuje szkoła przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.
§  55. 
1. 
Prace egzaminacyjne absolwentów: zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz informatyczne nośniki danych, o których mowa w § 44 ust. 2, a także wykazy, o których mowa w § 34 ust. 5 pkt 1 i § 48 ust. 1 pkt 1, oraz kopie zaświadczeń, o których mowa w § 34 ust. 5 pkt 2 i § 48 ust. 5 pkt 3, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.
2. 
Protokoły zbiorcze, o których mowa w § 34 ust. 3 i § 48 ust. 3, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 5 lat, licząc od dnia przekazania szkołom świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.
§  56. 
1. 
Opłata za egzamin maturalny, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy, wynosi 50 zł.
2. 
Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
3. 
Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w art. 44zzq ust. 4 ustawy, składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.
§  57. 
Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.