Część pisemna egzaminu maturalnego - Rozdział 3 - Egzamin maturalny. - Dz.U.2021.482 - OpenLEX

Rozdział 3 - Część pisemna egzaminu maturalnego - Egzamin maturalny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.482

Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 2021 r.

Rozdział  3

Część pisemna egzaminu maturalnego

§  34. 
1. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej.
2. 
Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy zdających w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego.
3. 
W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:
1)
szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu;
2)
innej szkole lub w placówce.
4. 
W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, albo nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1)
inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce;
2)
przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, placówki doskonalenia nauczycieli lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
5. 
Dla osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego, o których mowa w ust. 4, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego.
6. 
W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o którym mowa w ust. 4, przewodniczącym zespołu nadzorującego może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, lub nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce, który uczestniczył w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego.
7. 
Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest nie więcej niż 5 zdających, w skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 2 osoby.
8. 
Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
9. 
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.
10. 
Powołanie w skład zespołu nadzorującego osoby, o której mowa w ust. 4, następuje za jej zgodą.
11. 
W skład zespołu nadzorującego zamiast jednej z osób, o których mowa w ust. 3 lub 4, z wyłączeniem przewodniczącego zespołu nadzorującego, może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy.
12. 
W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, oraz wychowawca zdających.
13. 
Jeżeli do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przystępuje absolwent, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy, w skład zespołu nadzorującego zamiast jednej z osób, o których mowa w ust. 3 lub 4, z wyłączeniem przewodniczącego zespołu nadzorującego, może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.
§  35. 
1. 
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu nie zostały naruszone.
2. 
W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym, o którym mowa w § 47 ust. 3.
3. 
W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego na danym poziomie.
4. 
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują numery stolików. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy.
5. 
Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne, polecając sprawdzenie, czy są one kompletne i zawierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
6. 
Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny.
7. 
Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokołach, o których mowa w § 47 ust. 1 pkt 2 i ust. 3. Wymianę arkusza egzaminacyjnego zdający potwierdza podpisem w protokole, o którym mowa w § 47 ust. 1 pkt 2.
8. 
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego zamieszcza się kod zdającego i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
9. 
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności zdających poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, o których mowa w ust. 8, w arkuszu egzaminacyjnym.
§  36. 
1. 
Część pisemna egzaminu maturalnego z danego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy. Czas trwania części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających.
2. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego:
1)
stoliki, przy których pracują zdający, są ustawione w jednym kierunku;
2)
na stolikach mogą się znajdować tylko arkusze egzaminacyjne oraz materiały i przybory pomocnicze wymienione w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy.
3. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
4. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
5. 
Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
§  37. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka polskiego jako:
1)
przedmiotu obowiązkowego trwa 240 minut;
2)
przedmiotu dodatkowego trwa 210 minut.
2. 
W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników.
§  38. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego trwa po 210 minut.
2. 
W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słowników językowych wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy.
§  39. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako:
1)
przedmiotu obowiązkowego trwa 120 minut;
2)
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut;
3)
przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym trwa 180 minut.
2. 
Do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu są wykorzystywane teksty nagrane przez rodzimych użytkowników danego języka.
3. 
W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników.
§  40. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego trwa po 180 minut.
2. 
Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 2 ustawy, zdający ma 80 minut.
§  41. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz wiedzy o społeczeństwie trwa 180 minut.
2. 
Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 3 ustawy, zdający ma 80 minut.
3. 
W czasie trwania egzaminu z języka łacińskiego i kultury antycznej zdający może korzystać z materiałów wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy.
§  42. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego trwa 210 minut.
2. 
W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słowników językowych wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy.
§  43. 
1. 
Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki trwa 210 minut.
2. 
Podczas egzaminu maturalnego w części pisemnej z informatyki zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera. Rozwiązanie zadania lub zadań może być zapisane na informatycznym nośniku danych.
3. 
W czasie trwania egzaminu maturalnego w części pisemnej z informatyki zdający pracuje przy wydzielonym stanowisku komputerowym i może korzystać z programów oraz danych zapisanych na dysku twardym i na dyskach CD-ROM, stanowiących wyposażenie stanowiska. Niedozwolony jest dostęp do sieci oraz zasobów Internetu.
4. 
System informatyczny wykorzystywany na egzaminie jest przygotowany w sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi.
5. 
W sali egzaminacyjnej jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania.
§  44. 
1. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, w przypadku, o którym mowa w art. 44zzr ust. 10 pkt 6 ustawy, oraz obserwatorzy, o których mowa w § 8.
2. 
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego z informatyki przeprowadzanego w pracowni informatycznej jest obecny administrator lub opiekun tej pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego.
§  45. 
1. 
Po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych albo informatyczne nośniki danych, o których mowa w § 43 ust. 2, wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy.
2. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych albo informatyczne nośniki danych, o których mowa w § 43 ust. 2, wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, o których mowa w ust. 2, a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego, o którym mowa w § 47 ust. 3.
§  46. 
1. 
W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
§  47. 
1. 
Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza:
1)
wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej, zawierający następujące informacje:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy,
b)
numer sali egzaminacyjnej,
c)
dane zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 18 ust. 1, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:
którzy przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
którzy nie przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
którym przerwano i unieważniono część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, wraz z przyczyną unieważnienia,
którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy,
którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy;
2)
protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej; w protokole zamieszcza się następujące informacje:
a)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy,
b)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej,
c)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części pisemnej,
d)
liczbę zdających, którzy spełnili warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy,
e)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części pisemnej,
f)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część pisemną, wraz z przyczyną unieważnienia, oraz ich imiona i nazwiska,
g)
liczbę zdających, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy,
h)
liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy,
i)
liczbę zdających, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, o których mowa w § 35 ust. 6, wraz z ich czytelnymi podpisami,
j)
godzinę rozpoczęcia pracy zdających,
k)
skład zespołu nadzorującego,
l)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części pisemnej wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego,
m)
uwagi o przebiegu części pisemnej.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:
1)
nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy;
2)
liczbę zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części pisemnej;
3)
liczbę zdających, którzy przystąpili do części pisemnej;
4)
liczbę zdających, którzy spełnili warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy,
5)
liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części pisemnej;
6)
liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część pisemną, oraz ich imiona i nazwiska;
7)
liczbę zdających, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy;
8)
liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części pisemnej, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy;
9)
liczbę zdających, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, o których mowa w § 35 ust. 6;
10)
imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części pisemnej wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;
11)
informację o zawieszeniu części pisemnej oraz podjętych działaniach, o których mowa w § 35 ust. 2;
12)
uwagi o przebiegu części pisemnej;
13)
liczbę załączników, o których mowa w ust. 5.
4. 
Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie i w sposób określonych przez dyrektora tej komisji.
5. 
Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1)
koperty zawierające zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych albo informatyczne nośniki danych, o których mowa w § 45 ust. 2;
2)
wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
3)
kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy.