[Dane gromadzone w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej] - Art. 35a. - Efektywność energetyczna. - Dz.U.2021.2166 t.j. - OpenLEX

Art. 35a. - [Dane gromadzone w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej] - Efektywność energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  35a.  [Dane gromadzone w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej]
1. 
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy prowadzi centralny rejestr oszczędności energii finalnej, zwany dalej "rejestrem", oraz jest administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.
2. 
W rejestrze są gromadzone dane oraz informacje dotyczące wysokości uzyskanej oszczędności energii finalnej.
3. 
Rejestr zawiera:
1)
informacje dotyczące:
a)
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zrealizowanych za pomocą środków alternatywnych, o których mowa w art. 18 ust. 3, oraz ilości uzyskanej w wyniku ich realizacji oszczędności energii finalnej, w tym:
rodzaju przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
kwoty dofinansowania przedsięwzięcia,
formy dofinansowania przedsięwzięcia,
okresu uzyskiwania oszczędności energii,
ilości uzyskanych średniorocznych oszczędności energii finalnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego na rok,
sposobu potwierdzenia oszczędności, o których mowa w tiret piątym,
daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
b)
łącznej ilości oszczędności energii finalnej uzyskanej do 2030 r.;
2)
wykaz osób upoważnionych, o których mowa w art. 35b ust. 4, zwany dalej "wykazem";
3)
dane instytucji, o których mowa w art. 18 ust. 5, w tym:
a)
nazwę instytucji oraz adres jej siedziby,
b)
adres poczty elektronicznej.
4. 
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i szóste, gromadzonych w rejestrze oraz sposób uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu, mając na względzie użyteczność tych informacji, funkcjonalność rejestru oraz zapewnienie bezpieczeństwa rejestru i ochrony zgromadzonych w nim informacji.
5. 
Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670).