[Przekazywanie Prezesowi URE dokumentów i informacji przez podmioty zobowiązane; informacje podawane w BIP przez Prezesa URE] -... - Dz.U.2021.2166 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Przekazywanie Prezesowi URE dokumentów i informacji przez podmioty zobowiązane; informacje podawane w BIP przez Prezesa URE] - Efektywność energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  17.  [Przekazywanie Prezesowi URE dokumentów i informacji przez podmioty zobowiązane; informacje podawane w BIP przez Prezesa URE]
1. 
Podmiot zobowiązany oraz odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 15 ust. 1, przedstawiają Prezesowi URE, na jego żądanie, dokumenty lub informacje niezbędne do oceny wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, oraz ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 2, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.
2. 
Prezes URE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Regulacji Energetyki, zwanym dalej "BIP URE", informacje o:
1)
uzyskanej oszczędności energii finalnej:
a)
wynikającej z realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przez podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1-4 i 6,
b)
osiągniętej przez odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1,
2)
łącznej wielkości oszczędności energii finalnej uzyskanej przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1-4 i 6

- do dnia 31 grudnia danego roku następującego po roku wykonania obowiązku określonego w art. 10 ust. 1.