[Realizacja obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej] - Art. 11. - Efektywność energetyczna. - Dz.U.2021.2166 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Realizacja obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej] - Efektywność energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  11.  [Realizacja obowiązku poprzez uiszczenie opłaty zastępczej]
1. 
Obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, w zakresie:
1)
30% tego obowiązku za 2016 r.,
2)
20% tego obowiązku za 2017 r.,
3)
10% tego obowiązku za 2018 r.

- podmiot zobowiązany może zrealizować, uiszczając opłatę zastępczą.

1a. 
Obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, w zakresie:
1)
20% tego obowiązku za 2021 r. i 2022 r.,
2)
10 % tego obowiązku za 2023 r., 2024 r. i 2025 r.

- podmiot, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 6, może zrealizować, uiszczając opłatę zastępczą.

2. 
Podmiot zobowiązany może również zrealizować obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, za 2016 r., 2017 r. i 2018 r., uiszczając opłatę zastępczą w zakresie wyższym niż wskazany w ust. 1, jeżeli wykaże, że w roku kalendarzowym, którego dotyczy ten obowiązek, składał zlecenia kupna praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej w transakcjach sesyjnych, lecz z powodu niewystarczającej liczby ofert sprzedaży tych praw lub gdy oferowana cena tych praw była wyższa niż jednostkowa opłata zastępcza, o której mowa w art. 12 ust. 2 i 3, nie nabył praw na sześciu sesjach w ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1.
3. 
Podmiot zobowiązany może również zrealizować obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, za każdy rok, w tym w zakresie wyższym niż określony w ust. 1a, uiszczając opłatę zastępczą, jeżeli w transakcjach sesyjnych w ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, nie nabył praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej z uwagi na fakt, że cena praw majątkowych wynikających z tych świadectw była wyższa niż wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 2 i 3, lub z uwagi na niewystarczającą liczbę ofert sprzedaży tych praw.