Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  84. 

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw instytucji finansowych przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Finansów na podstawie przepisów:

1) o działalności ubezpieczeniowej;
2) prawa bankowego;
3) o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych;
4) o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, z zastrzeżeniem art. 66.