Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  80. 

Do zakresu działania ministra właściwego do spraw administracji publicznej przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów:

1) o aktach stanu cywilnego;
2) o autostradach płatnych;
3) o cenach;
4) o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
5) o drogach publicznych;
6) o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
7) o gospodarce nieruchomościami;
8) o grobach i cmentarzach wojennych;
9) o paszportach;
10) o pracownikach urzędów państwowych, z zastrzeżeniem art. 46;
11) prawa budowlanego;
12) prawa geodezyjnego i kartograficznego;
13) prawa geologicznego i górniczego;
14) o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;
15) o regionalnych izbach obrachunkowych;
16) o rybactwie śródlądowym;
17) o samorządzie terytorialnym i przepisów wprowadzających te przepisy;
18) o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.