Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  20.  [Dział oświata i wychowanie]
1.  Dział oświata i wychowanie obejmuje sprawy:
1) kształcenia, nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej;
2) organizacji dziecięcych i młodzieżowych, w tym systemu dofinansowania zadań państwa realizowanych przez te organizacje;
3) udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży;
4) międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży.
2.  (uchylony).
3.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wykonuje zadania ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.