[Dział oświata i wychowanie] - Art. 20. - Działy administracji rządowej. - Dz.U.2021.1893 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Dział oświata i wychowanie] - Działy administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  20.  [Dział oświata i wychowanie]
1. 
Dział oświata i wychowanie obejmuje sprawy:
1)
kształcenia, nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej;
2)
organizacji dziecięcych i młodzieżowych, w tym systemu dofinansowania zadań państwa realizowanych przez te organizacje;
3)
udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży;
4)
międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży.
2. 
(uchylony).
3. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wykonuje zadania ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.