[Rodzaje stopni alarmowych] - Art. 15. - Działania antyterrorystyczne. - Dz.U.2021.2234 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Rodzaje stopni alarmowych] - Działania antyterrorystyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  15.  [Rodzaje stopni alarmowych]
1. 
W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:
1)
pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA);
2)
drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO);
3)
trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE);
4)
czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).
2. 
W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:
1)
pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP);
2)
drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP);
3)
trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP);
4)
czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP).
3. 
Pierwszy stopień, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.
4. 
Drugi stopień, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 pkt 2, można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
5. 
Trzeci stopień, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 3, można wprowadzić w przypadku:
1)
wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:
a)
bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo
b)
bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo
c)
bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub
2)
uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3)
uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. 
Czwarty stopień, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz w ust. 2 pkt 4, można wprowadzić w przypadku:
1)
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:
a)
bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
b)
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo
c)
bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2)
gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3)
gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.
7. 
Wyższy albo niższy stopień alarmowy i stopień alarmowy CRP mogą być wprowadzone z pominięciem stopni pośrednich.
8. 
Stopnie wymienione w ust. 1 i 2 mogą być wprowadzane rozdzielnie lub łącznie.
9. 
W przypadku wprowadzenia różnych stopni alarmowych i różnych stopni alarmowych CRP należy wykonać zadania przewidziane dla stopnia wyższego.
10. 
Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP odwołuje się niezwłocznie po minimalizacji zagrożenia lub skutków zdarzenia będącego przesłanką do ich wprowadzenia.