Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  79.  [Zatwierdzenie przez organ nadzoru statutu oraz zmian w statucie]
1.  Statut krajowego zakładu ubezpieczeń i statut krajowego zakładu reasekuracji wymagają przed zarejestrowaniem zatwierdzenia przez organ nadzoru.
2.  Zmiany w statucie w zakresie:
1) siedziby lub firmy,
2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
3) w przypadku:
a) zakładu ubezpieczeń - zasięgu terytorialnego lub rzeczowego zakresu działalności,
b) zakładu reasekuracji - zakresu działalności,
4) dotyczącym uprzywilejowania akcji lub uprawnień przyznanych akcjonariuszom osobiście,
5) tworzenia w ciężar kosztów funduszy, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości i innych rezerw,
6) zasad reprezentacji,
7) gospodarowania majątkiem i aktywami zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, w tym w zakresie określenia kompetencji organów zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji,
8) funduszu organizacyjnego

- wymagają przed zarejestrowaniem zatwierdzenia przez organ nadzoru.