Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  305.  [Umowa o przeniesienie portfela reasekuracji]
1.  Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji mogą zawrzeć z innym zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji umowę o przeniesienie całości lub części portfela reasekuracji.
2.  Przeniesienie portfela reasekuracji wymaga zatwierdzenia przez organ nadzoru.