Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  298.  [Umowa o przeniesienie portfela ubezpieczeń]
1.  Zakład ubezpieczeń może zawrzeć z innym zakładem ubezpieczeń umowę o przeniesienie całości lub części portfela ubezpieczeń.
2.  Przeniesienie portfela ubezpieczeń wymaga zatwierdzenia przez organ nadzoru.