Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  251.  [Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności - formuła standardowa]

Kapitałowy wymóg wypłacalności obliczany według formuły standardowej stanowi sumę:

1) podstawowego kapitałowego wymogu wypłacalności;
2) wymogu kapitałowego dla ryzyka operacyjnego;
3) dostosowania z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i odroczonego podatku dochodowego do pokrywania strat.