Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  157.  [Rejestracja przekształcenia. Dzień przekształcenia]
1.  Zarząd zgłasza do rejestru przekształcenie towarzystwa w spółkę akcyjną.
2.  Towarzystwo staje się spółką akcyjną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru towarzystwo przekształcane.