Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  140.  [Lista obecności uczestników walnego zgromadzenia]
1.  Podczas obrad walnego zgromadzenia jest wyłożona, podpisana przez jego przewodniczącego, lista obecności zawierająca spis jego uczestników z wymienieniem liczby udziałów na walnym zgromadzeniu, które każdy z nich reprezentuje, i służących im głosów.
2.  Na wniosek członków towarzystwa uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą udziałów lista obecności jest sprawdzana przez wybraną w tym celu komisję złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.