Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  126.  [Skład i powoływanie rady nadzorczej towarzystwa. Zakaz łączenia stanowisk]
1.  Rada nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.
2.  Statut towarzystwa może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej.
3.  Członek zarządu, likwidator i pracownik towarzystwa zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu nie mogą być równocześnie członkami rady nadzorczej.