Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  117.  [Kompetencje zarządu towarzystwa. Powoływanie i odwoływanie członków zarządu]
1.  Zarząd prowadzi sprawy towarzystwa i reprezentuje towarzystwo.
2.  W skład zarządu mogą być powołane osoby spośród członków towarzystwa lub spoza ich grona.
3.  Członków zarządu powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, chyba że statut towarzystwa stanowi inaczej.