Art. 87. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 87. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  87.
1. 132
Statut Izby i jego zmiany uchwala zebranie przedstawicieli bezwzględną większością głosów ogółu zebranych. Statut i jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
2.
W statucie Izby określa się w szczególności:
1)
nazwę Izby i jej siedzibę,
2)
zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji,
3)
organy Izby, zakres ich uprawnień oraz tryb wyboru,
4)
sposób nabywania i utraty członkostwa Izby,
5)
zasady gospodarki finansowej.
132 Art. 87 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz.U.00.70.819) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2000 r.