Art. 42. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  42. 67

 

1.
Główny oddział może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywany.
2.
Głównym oddziałem kieruje dyrektor głównego oddziału, który posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Prawo reprezentacji głównego oddziału przysługuje jedynie samodzielnie dyrektorowi lub dwóm zastępcom dyrektora łącznie.
4.
Zagraniczny zakład ubezpieczeń działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wyznaczyć osobę uprawnioną do reprezentacji; osoba ta reprezentuje zagraniczny zakład ubezpieczeń działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od chwili ujawnienia jej danych w rejestrze.
5.
Dyrektor głównego oddziału, jego zastępcy oraz osoba, o której mowa w ust. 4, są ujawniani w rejestrze głównych oddziałów.
6.
Główny oddział jest obowiązany przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące działalności, o której mowa w art. 41a ust. 1, w siedzibie głównego oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.
Główny oddział ma swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości wskazanej w zezwoleniu, o którym mowa w art. 42a ust. 1.
8.
Właściwe do rozpoznawania spraw, w których stroną lub uczestnikiem jest zagraniczny zakład ubezpieczeń działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez główny oddział, są sądy polskie.
67 Art. 42 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.90.59.344) początkowo miał wejść w życie z dniem 1 stycznia 1993 r., stosownie do jej art. 99.

Art. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.93.5.21) zmienił z mocą od dnia 20 stycznia 1993 r. datę wejścia w życie powołanego art. 42 na dzień 1 stycznia 1999 r.

Art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.95.96.478) w związku z art. 17 pkt 2 tej ustawy zmienił treść powołanego art. 42 z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

Art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.95.96.478) został skreślony przez art. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.98.155.1015) z dniem 1 stycznia 1999 r.

Art. 42 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.155.1015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1999 r.