Art. 37m. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 37m. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  37m.

Organ nadzoru dokonuje skreślenia z listy brokerów w przypadku:

1)
złożenia odpowiedniego wniosku przez osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność brokerską,
2) 56
wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu, o którym mowa w art. 37 i ust. 1 pkt 2,
3)
śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych podmiotu, o którym mowa w art. 37 i ust. 1 pkt 1,
4)
cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej.
56 Art. 37m pkt 2 zmieniony przez art. 79 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.