Art. 13j. - [System elektronicznego poboru opłat - wyłączenia stosowania wymagań technologicznych] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.645 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  13j.  [System elektronicznego poboru opłat - wyłączenia stosowania wymagań technologicznych]
1. 
Przepisów art. 13i nie stosuje się do:
1)
systemów opłat, których poboru nie dokonuje się środkami elektronicznymi;
2) 35
 systemów elektronicznego poboru opłat, w których nie stosuje się urządzeń na potrzeby poboru opłat w rozumieniu art. 13i ust. 31;
3)
systemów opłat wprowadzanych na drogach powiatowych i gminnych, w odniesieniu do których koszty dostosowania do wymagań wymienionych w art. 13i są niewspółmiernie wysokie do korzyści.
2.  36
 (uchylony).
3.  37
 (uchylony).
4.  38
 W celu zapewnienia komunikacji urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3 i 3a oraz w art. 16l ust. 1, z podzespołami sprzętowymi i oprogramowaniem znajdującymi się w pojeździe jest dopuszczalne wykorzystywanie technologii innych niż wymienione w art. 13i ust. 1, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania pojazdu i przetwarzania danych oraz odpowiedniej jakości usług świadczonych za pomocą tego urządzenia.
35 Art. 13j ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2023 r.
36 Art. 13j ust. 2 uchylony przez art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1193) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
37 Art. 13j ust. 3 uchylony przez art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1193) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
38 Art. 13j ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2023 r.