Art. 55. - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.20.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  55.
1.
Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych (Dz. U. z 1948 r. Nr 54, poz. 433, z 1950 r. Nr 21, poz. 185 i z 1956 r. Nr 35, poz. 158),
2)
ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie rozszerzenia sieci dróg państwowych (Dz. U. Nr 63, poz. 387),
3)
ustawa z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych (Dz. U. z 1921 r. Nr 89, poz. 656, z 1928 r. Nr 18, poz. 151 i Nr 23, poz. 202, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1960 r. Nr 54, poz. 311 i z 1961 r. Nr 53, poz. 295),
4)
ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych na cały obszar województwa śląskiego (Dz. U. Nr 10, poz. 73),
5)
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o ustalaniu szerokości dróg publicznych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na którym obowiązują przepisy prawa cywilnego zawarte w tomie X cz. 1 Zbioru Praw cesarstwa rosyjskiego (Dz. U. Nr 51, poz. 453),
6)
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1927 r. o zmianach w sieci publicznych dróg państwowych (Dz. U. Nr 91, poz. 817),
7)
dekret z dnia 4 sierpnia 1956 r. o podziale dróg publicznych (Dz. U. Nr 35, poz. 158).
2.
Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy pozostają w mocy dotychczasowe przepisy.