Dozór graniczny nad artykułami żywności i przedmiotami użytku, wwożonemi z terenu W.M. Gdańska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.93.717

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 9 listopada 1933 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów o dozorze granicznym nad artykułami żywności i przedmiotami użytku, wwożonemi z terenu W. M. Gdańska.

Na podstawie art. 24 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343) zarządza się co następuje:
Artykuły żywności i przedmioty użytku, wwożone z terenu W. M. Gdańska, podlegają, w wyznaczonych punktach, sanitarnemu dozorowi granicznemu, o ile postanowienia umów obowiązujących pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a W. M. Gdańskiem nie stanowią inaczej.
Punkty oraz dnie i godziny, w których będzie wykonywany dozór graniczny nad artykułami żywności i przedmiotami użytku, wwożonemi z terenu W. M Gdańska, wyznaczy wojewódzka władza administracji ogólnej, przyczem w stosunku do ruchu pocztowego, kolejowego, lotniczego i wodnego - w porozumieniu z właściwemi władzami.
(1)
Z artykułów żywności i przedmiotów użytku, przewożonych w ruchu pocztowym, kolejowym, lotniczym, wodnym, kołowym, lub przenoszonych, będą pobierane przez organy sanitarnego dozoru granicznego próby dla poddania ich badaniu w jednym z Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku.
(2)
Do czasu stwierdzenia badaniem nienaganności produktu towar pozostaje pod nadzorem władz administracji ogólnej, przyczem, jeżeli są to przesyłki pocztowe lub kolejowe, towar pozostaje w przechowaniu przewoźnika.
(3)
Opłata za badanie oraz należności, wypływające z przeprowadzania dozoru granicznego, będą uiszczane przez stronę zgóry; opłaty te, przy przesyłkach pocztowych oraz kolejowych lub lotniczych, będą pobierane od nadawcy przez przedsiębiorstwo przewozowe przy nadaniu przesyłki do przewozu.
Artykuły żywności i przedmioty użytku, za których badanie nie uiszczono opłaty zgóry, lub co do których stwierdzone zostało na podstawie wyników badania, że nie odpowiadają obowiązującym przepisom, nie będą wpuszczane na terytorjum Państwa. Przesyłki pocztowe będą zwracane nadawcy, inne zaś przesyłki, jeśli strona nie cofnęła ich w terminie wyznaczonym, będą:
a)
bez odszkodowania strony zniszczone - o ile posiadają, cechy zepsucia lub wogóle szkodliwości dla zdrowia,
b)
sprzedane w drodze przetargu publicznego - o ile nie odpowiadają innym niż wymienione pod a) warunkom obowiązujących przepisów.

Zniszczenie towaru zarządza i protokolarnie stwierdza powiatowa władza administracji ogólnej. Zniszczenie towaru powinno być dokonane w obecności dwóch świadków z pośród funkcjonarjuszów państwowych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie trzeciego dnia po ogłoszeniu.